Opći uvjeti

Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE                                                                      NIK.d.o.o.

OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu („Ugovor“) sklopljenog između Agencije kao organizatora putovanja s jedne strane i Ugovaratelja s druge strane.
Ovi Opći uvjeti vrijede samo za paket-aranžmane u kojima je Agencija organizator, te se isti ne primjenjuju u slučaju da Agencija posreduje i/ili prodaje usluge drugih turističkih agencija. U potonjem slučaju u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator putovanja te će se primjenjivati opći uvjeti tog organizatora koje će Agencija učiniti dostupnima Ugovaratelju. U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora i/ili Programa putovanja s ovim Općim uvjetima, odredbe Ugovora odnosno Programa putovanja će prevladati. U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora s Programom putovanja, odredbe Ugovora će prevladati.  

DEFINICIJE I TUMAČENJE

Uz pojmove označene velikim slovom koji su definirani na drugim mjestima u Ugovoru i ovim Općim uvjetima, pojmovi označeni velikim slovom u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:
„Agencija“ NIK D.O.O. sa sjedištem na adresi: Put Rajića 58, Hrvatska upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 060021086, OIB:83632437820
„Ministarstvo“ Ministarstvo Republike Hrvatske nadležno za turizam.
„GDPR“ Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.).
„Opći uvjeti“ovi Opći uvjeti za paket-aranžmane Agencije.
„Program putovanja“ dokument koji čini sastavni dio Ugovora, a koji sadrži predugovorne informacije iz članka 29. st. 1. točke a), b), c), d), e) i f) Zakona.
„Putnik“ svaka osoba koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog Ugovora.
„Razlozi za koje Agencija ne odgovara“ sljedeći razlozi zbog kojih se Agencija oslobađa odgovornosti za štetu prema Putniku, pod uvjetom da Agencija iste dokaže:
a) nesukladnost se može pripisati Putniku;
b) nesukladnost se može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna, ili
c) do nesukladnosti je došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.
„Ugovaratelj“ osoba koja želi sklopiti ili je sklopila Ugovor s Agencijom u svoju korist i/ili u korist jednog ili više Putnika.
„ZPUT“ Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine broj 130/2017, 25/2019, 98/2019), sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.
Definicije sadržane u ovim Općim uvjetima primjenjuju se na oblike u jednini kao i u množini tih izraza. Svi izrazi definirani u ovim Općim uvjetima imaju definirano značenje kada se koriste u bilo kojoj potvrdi ili drugoj ispravi koja je sastavljena ili predana sukladno Ugovoru, osim ako su tamo drugačije definirani. Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. Kada god se riječi “uključuju”, “uključuje” ili “uključujući” koriste u ovim Općim uvjetima, smatra se da iza njih slijede riječi “bez ograničenja”. Naslovi odjeljaka u Ugovoru i ovim Općim uvjetima dani su samo radi lakšeg snalaženja te nemaju utjecaja na tumačenje Ugovora i ovih Općih uvjeta. Svaka referenca na „Ugovor“ odnosi se na Ugovor kao cjelinu, a ne na bilo koju posebnu odredbu Ugovora. Pravni termini korišteni u ovim Općim uvjetima bit će tumačeni u skladu s hrvatskim pravom, a ne prema razumijevanju tih pravnih termina u bilo kojoj drugoj državi ili jurisdikciji. Izrazi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno ZPUT-om, osim ako ovim Općim uvjetima nije izričito određeno drugačije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ugovaratelj i Putnici svoje osobne podatke daju Agenciji dobrovoljno. Osobni podaci Ugovaratelja i Putnika potrebni su Agenciji u procesu realizacije ugovorenog paket-aranžmana te će se koristiti za daljnju komunikaciju, ugovaranje i izvršenje usluga obuhvaćenih paket-aranžmanom. Agencija će osobne podatke Ugovaratelja i Putnika obrađivati, koristiti i čuvati u skladu s primjenjivim propisima, uključujući GDPR, te ih neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim dobavljačima i suradnicima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenog paket-aranžmana. Osobni podaci Ugovaratelja i Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
Pod uvjetom da je Ugovaratelj/Putnik za to dao svoju privolu, Agencija može upotrebljavati osobne podatke Ugovaratelja/Putnika u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Ugovaratelj i svaki od Putnika mogu u bilo kojem trenutku uskratiti suglasnost za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe slanjem e-mail zahtjeva Agenciji na [email protected] . Pravila o zaštiti privatnosti Agencije dostupna su na mrežnim stranicama Agencije: Politika zaštite osobnih podataka . Sklapanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da je pročitao navedena pravila, da je s istima upoznao sve Putnike, te da Ugovaratelj i Putnici u cijelosti razumiju i prihvaćaju navedena pravila.  

PREDUGOVORNE INFORMACIJE – PONUDA PUTOVANJA NA WEB STRANICI, BROŠURI, LETKU, KATALOGU I SLIČNO

Agencija posvećuje veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Agencija nastojati ispraviti u što skorijem roku. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

REZERVACIJE I SKLAPANJE UGOVORA

Ugovaratelj može dostaviti Agenciji upit i prijavu za rezervaciju paket-aranžmana osobno u poslovnici Agencije, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili putem mrežne stranice Agencije. Za potvrdu rezervacije Ugovaratelj je dužan podmiriti Agenciji predujam (akontaciju) u iznosu  navedenom u Ugovoru, a najmanje 40% vrijednosti rezervacije. Ugovaratelj će uplatu predujma izvršiti na temelju pisanog prijedloga Ugovora koji će Agencija dostaviti Ugovaratelju u kojem će biti naveden i rok do kada predujam mora biti plaćen. Ugovor stupa na snagu s danom kada je Agencija zaprimila cjelokupni iznos predujma naveden u Ugovoru. Uplaćeni predujam uračunat će se u cijenu paket-aranžmana. Ako Ugovaratelj ne izvrši uplatu predujma u roku navedenom u prijedlogu Ugovora, smatrat će se da je Ugovaratelj otkazao prijavu za rezervaciju, te da nije prihvatio navedeni prijedlog Ugovora, a navedeni prijedlog Ugovora se protekom tog roka smatra nevažećim.

Ostatak do ukupne cijene paket-aranžmana Ugovaratelj je dužan podmiriti Agenciji u roku navedenom u Ugovoru, a najkasnije 20 dana prije početka putovanja. Ako preostali iznos cijene paket-aranžmana ne bude uplaćen u ugovorenom roku, smatrat će se da je Ugovaratelj otkazao Ugovor, te je Ugovaratelj dužan platiti Agenciji ugovorenu naknadu za raskid Ugovora.

POKLON BONOVI
Poklon bon se izdaje nakon uplate iznosa čiju visinu određuje uplatitelj, odnosno Ugovaratelj. Poklon bonove je moguće iskoristiti za putovanje po izboru iz ponude Agencije. Izdaju se na rok od dvije godine od dana izdavanja. Do tog roka potrebno je ugovoriti putovanje koje može početi i nakon zadnjeg dana roka trajanja poklon bona. Ukoliko se putovanje ne ugovori do tog datuma, iznos na poklon bonu se i dalje može koristiti u agenciji. Poklon bonovi se ne mogu unovčiti, odnosno nije moguća isplata uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu.

PRIJENOS UGOVORA NA DRUGOG PUTNIKA
Prije početka paket-aranžmana Ugovaratelj može prenijeti Ugovor na drugog Putnika koji ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj Ugovor o čemu je dužan obavijestiti Agenciju pisanim putem najkasnije 7 dana prije početka paket-aranžmana. Ugovaratelj i Putnik na kojeg je prenesen Ugovor solidarno su odgovorni Agenciji za plaćanje iznosa cijene, te pored toga i svih eventualnih dodatnih naknada, pristojbi ili ostalih troškova koji proizlaze iz prijenosa Ugovora o kojima ih je Agencija obavijestila te im dostavila dokaz o njihovom nastanku.
Za promjenu imena putnika na Ugovoru na zahtjev Ugovaratelja, Agencija naplaćuje naknadu u iznosu:
- Kod autobusnih putovanja 15 Eur po rezervaciji
-    Kod putovanja zrakoplovom 30 Eur po osobi (vrijedi do trenutka izdavanja aviokarata, a nakon što su aviokarte izdane, primjenjuje se trošak naknade aviokompanije)

PLAĆANJE
Osim ako je drugačije predviđeno Ugovorom, Ugovaratelj plaćanje usluga Agencije može izvršiti gotovinom u poslovnici Agencije, bankovnom doznakom u korist poslovnog računa Agencije,
U slučaju plaćanja bankovnom doznakom u korist poslovnog računa Agencije, bankovne troškove transakcije plaća Ugovaratelj ili drugi Putnik koji vrši uplatu.

Cijena paket-aranžmana određena je Programom putovanja i navedena je u Ugovoru, te uključuje usluge koje je Agencija navela u Programu putovanja pod cijena uključuje i obavezne doplate.
Cijena paket-aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju.
Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naglasiti prilikom prijave putovanja.
Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.
Sklapanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da je upoznat s činjenicom da cijena paket-aranžmana za druge Ugovaratelje može biti drugačija uslijed posebnih akcija i promocija Agencije s ciljem poboljšanja prodaje paket-aranžmana i popunjavanja slobodnih mjesta (npr. posebne ponude pod nazivom „First Minute“, „Last Minute“ i sl.).
Cijene navedene u Programu putovanja temelje se na cijenama ugovorenima između Agencije i njezinih dobavljača/pružatelja usluga i ne moraju odgovarati cijenama navedenima na licu mjesta na odredištu na kojem boravi Putnik. Ugovaratelj je upoznat i razumije da su ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi smještajni objekti u Programu putovanja opisani prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje koja se može razlikovati u pojedinim zemljama uslijed čega standardi smještaja i usluga mogu biti različiti odnosno neusporedivi.
Svi primjenjivi popusti izričito su navedeni u Ugovoru. Agencija ne odobrava povrat sredstava Ugovaratelju ni Putnicima za bilo koju uslugu uključenu u ugovorenu cijenu paket-aranžmana koju Ugovaratelj/Putnik nije iskoristio svojom odlukom ili krivnjom.  

POVEĆANJE CIJENE OD STRANE AGENCIJE
Ako je Ugovorom predviđeno pravo Agencije da jednostrano poveća cijenu paket-aranžmana nakon sklapanja Ugovora, tada Agencija smije jednostrano povećati ugovorenu cijenu najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 • promjene cijene prijevoza Putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, ali samo pod uvjetom da je u Ugovoru izričito naveden iznos ili udio cijene prijevoza Putnika u cijeni paket-aranžmana;
 • promjene visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana (uključujući turističke poreze
 • pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama), ali samo pod uvjetom da je u Ugovoru izričito naveden iznos ili udio takvih poreza ili naknada u cijeni paket-aranžmana
 • promjene deviznih tečajeva koji su primjenjivi na paket-aranžman, ali samo pod uvjetom da je u Ugovoru naveden iznos usluga vezanih za određenu valutu ili njihov udio u cijeni paket-aranžmana.

U slučaju ovakvog jednostranog povećanja cijene paket-aranžmana, Agencija će jednostrano uvećati cijenu za cjelokupni iznos promjene odgovarajućeg parametra iz gornjih točaka a), b) i/ili c), te će o tome obavijestiti Ugovaratelja u pisanom obliku uz obrazloženje povećanja i izračun. Ugovaratelj i Putnici prihvaćaju takvo jednostrano povećanje ugovorene cijene ako isto iznosi do (i uključujući) 8% ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana. Ako navedeno povećanje cijene paket-aranžmana prelazi 8% ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana, Ugovaratelj ima pravo otkazati putovanje odnosno raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid Ugovora. Ako Ugovaratelj u roku od 2 dana od pisane obavijesti Agencije o promjeni cijene ne dostavi Agenciji pisanu obavijest o raskidu Ugovora, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. 

RASKID UGOVORA OD STRANE UGOVARATELJA
Nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket-aranžmana, Ugovaratelj može odustati od putovanja, odnosno jednostrano raskinuti Ugovor dostavom Agenciji pisane obavijesti o raskidu, u kojem slučaju će Agencija od Ugovaratelja naplatiti sljedeću standardnu naknadu za raskid Ugovora u visini koja se određuje ovisno o datumu s kojim je Agencija zaprimila pisanu obavijest Ugovaratelja o raskidu, kako slijedi:
- do 30 dana prije početka aranžmana: 40% ukupne cijene aranžmana, a najmanje 30 €
- 29 do 22 dana prije početka aranžmana: 50% ukupne cijene aranžmana
- 21 do 15 dana prije početka aranžmana: 80% ukupne cijene aranžmana
- 14 do 0 dana prije početka aranžmana: 100% ukupne cijene aranžmana
- za „ no –show „: 100% ukupne cijene aranžmana

SKIJANJE, EUROPSKA PUTOVANJA
- do 30 dana prije početka aranžmana: 40% ukupne cijene aranžmana, a najmanje 30 €
- 29 do 22 dana prije početka aranžmana: 80% ukupne cijene aranžmana
- 21 do 0 dana prije početka aranžmana: 100% ukupne cijene aranžmana
- za „ no –show „: 100% ukupne cijene aranžmana

DALEKA PUTOVANJA
- do 45 dana prije početka paket-aranžmana: 40% ukupne cijene paket -aranžmana
- 44 do 31 dan prije početka paket-aranžmana: 80% ukupne cijene paket -aranžmana
- 30 do 0 dana prije početka paket-aranžmana: 100% ukupne cijene paket -aranžmana
- za „ no –show „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave: 100% ukupne cijene paket -aranžmana

KRSTARENJA
a) ZA INDIVIDUALNE POLASKE
- do 60 dana prije polaska: 20% cijene aranžmana
- 60-46 dana prije polaska: 40% cijene aranžmana
- 45-31 dan prije polaska: 60% cijene aranžmana
- 30-16 dana prije polaska: 80% cijene aranžmana
- 15-0 dana prije polaska: 100% cijene aranžmana
- za „ no –show „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave: 100% ukupne cijene aranžmana

b) GRUPNI POLASCI
- 120-91 dan prije polaska: 5% cijene aranžmana
- 90-76 dan prije polaska: 15% cijene aranžmana
- 75-56 dan prije polaska: 25% cijene aranžmana
- 55-41 dan prije polaska: 50% cijene aranžmana
- 40-31 dan prije polaska: 75% cijene aranžmana
- 30-0 dana prije polaska: 100% cijene aranžmana
- za „ no –show „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave: 100% ukupne cijene aranžmana

TRANSFERI
- 44-31 dan prije polaska: 50% cijene aranžmana
- 30-21 dan prije polaska: 70% cijene aranžmana
- 20-0 dana prije polaska: 100% cijene aranžmana
- za „ no –show „ i za nepotpune / nevažeće putne isprave: 100% ukupne cijene aranžmana

EUROPSKA PUTOVANJA - POSEBNI UVJETI PRIJAVE I OTKAZA PUTOVANJA
Za putovanja koja imaju različite uvjete prijave za putovanje i posebne uvjete otkaza putovanja od strane putnika (neke velike autobusne ture kao i posebna putovanja avionom ili u kombinaciji s brodom) ovi su uvjeti izdvojeno navedeni uz svako putovanje te će putnik o istima biti obavješten prilikom rezervacije putovanja.

Agencija ima pravo naplatiti od Ugovaratelja naknadu za raskid Ugovora neovisno o razlogu zbog kojeg Ugovaratelj raskida Ugovor, osim u slučaju kada Ugovaratelj ima pravo na raskid Ugovora zbog povreda Ugovora od strane Agencije. Iznimno od prethodne rečenice, u slučaju da Ugovaratelj raskine Ugovor uslijed izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz Putnika na odredište: (i) Ugovaratelj nije dužan platiti gore navedenu naknadu za raskid Ugovora, (ii) Ugovaratelj ima pravo na povrat svih izvršenih plaćanja Agenciji na ime cijene, (iii) Ugovaratelj nema pravo ni na kakvu naknadu štete. Kod procjene razine utjecaja izvanrednih okolnosti na ispunjenje paket-aranžmana ili prijevoza putnika na odredište kao mjerodavne uzimat će se procjene nadležnih javnih tijela u turističkoj destinaciji i prijevoznika.

Ako je Ugovaratelj izravno ili preko Agencije ugovorio s osiguravajućim društvom osiguranje od otkaza putovanja, Ugovaratelj ima pravo na povrat uplaćenih sredstava naknade od osiguravajućeg društva isključivo prema uvjetima police osiguranja. Svi uvjeti i rokovi povrata uplaćenih sredstava na ime naknade, izravno su ugovoreni između osiguravajućeg društva i Ugovaratelja, te Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo nepriznavanje ili prigovor koji osiguravajuće društvo uputi Ugovaratelju na njegov zahtjev za isplatu po navedenoj polici osiguranja, čak i ako je navedeno osiguranje Ugovaratelj ugovorio s osiguravateljem putem Agencije kao posrednika.   

RASKID UGOVORA OD STRANE AGENCIJE
Agencija može raskinuti Ugovor i Ugovaratelju/Putnicima u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete i bilo kakvih drugih plaćanja Ugovaratelju ni bilo kojem od Putnika, u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 • ako Agenciju u izvršenju Ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći pod uvjetom da Agencija o raskidu Ugovora obavijesti Ugovaratelja bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana
 • ako je broj Putnika prijavljenih za paket-aranžman manji od najmanjeg broja putnika navedenih u Programu putovanja, pod uvjetom da Agencija obavijesti Ugovaratelja o raskidu Ugovora ne kasnije od 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od 6 dana, 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između 2 i 6 dana, odnosno 48 h prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od 2 dana.

IZMJENE UGOVORA OD STRANE AGENCIJE
Agencija nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket-aranžmana može dostavom pisane obavijesti Ugovaratelju jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora pod uvjetom da je takva izmjena beznačajna, to jest da značajno ne mijenja niti jedno od glavnih obilježja usluga putovanja, ne umanjuje razinu kvalitete ili vrijednosti paket-aranžmana, niti uzrokuje značajnije neugodnosti ili dodatne troškove za Putnika.

Ako je Agencija nakon sklapanja Ugovora, a prije početka paket-aranžmana prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika navedene u Ugovoru, dužna je bez odgode o tome obavijestiti Ugovaratelja pisanim putem. Navedena obavijest uključivat će opis predloženih izmjena Ugovora i eventualnog zamjenskog paket-aranžmana koji Agencija može ponuditi Ugovaratelju. Osim ako je drugačije navedeno u takvoj pisanoj obavijesti Agencije, ako u roku od 2 dana od primitka navedene obavijesti Agencije Ugovaratelj pisanim putem ne obavijesti Agenciju da prihvaća izmijenjeni Ugovor ili ponuđeni zamjenski paket-aranžman, Ugovor se smatra raskinutim, te će Agencija bez odgode, a najkasnije u roku od 14 dana, vratiti Ugovaratelju/Putnicima do tada uplaćeni dio cijene, a Ugovaratelj ima pravo i na primjerenu naknadu pretrpljene štete osim ako Agencija dokaže da je do prijedloga izmjene Ugovora došlo iz Razloga za koje Agencija ne odgovara. Ako izmjene Ugovora imaju za posljedicu paket-aranžman niže kvalitete ili cijene, Ugovaratelj ima pravo na primjereno sniženje cijene.
Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenje, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. U slučaju kašnjenja veznog leta koji utječe na propuštanje osnovnog leta  je isključivo odgovorna avio kompanija. Za bilo kakvu nepravilnost u avio prometu, Agencija ne može asistirati već putnik sam mora podnijeti prigovor direktno na avio kompaniju. Ukoliko se dogodi overbooking na letu, putnik je dužan surađivati sa predstavnicima avio kompanije te moraju pokušati zajedno naći odgovarajuće rješenje jer za takve okolnosti je isključivo odgovorna avio kompanija, a ne Agencija.

NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA ZNATNOG DIJELA USLUGA PUTOVANJA
Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s Ugovorom, Agencija će radi nastavka paket-aranžmana ponuditi Ugovaratelju odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u Ugovoru, bez dodatnih troškova za Ugovaratelja i Putnike, uključujući i u slučaju kada Putnicima nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno.
Ako Agencija predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket-aranžman niže kvalitete od one navedene u Ugovoru, Agencija je dužna Ugovaratelju odobriti primjereno sniženje cijene. Ugovaratelj može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s onim što je bilo dogovoreno u Ugovoru ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno.
Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana i ako Agencija nije ispravila nesukladnost u razumnom roku koji je odredio Ugovaratelj, Ugovaratelj može raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati, prema potrebi, sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koje uređuju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.
Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako Ugovaratelj odbije predložene alternativne aranžmane u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, Ugovaratelj ima pravo, prema potrebi, na sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koji određuju pravo na sniženje cijene i naknadu štete, bez raskidanja Ugovora.
Ako paket-aranžman uključuje prijevoz Putnika, Agencija će u slučajevima iz prethodna dva odlomka ovih Općih uvjeta osigurati bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju Putnika jednakovrijednim prijevozom, bez dodatnih troškova za Putnika. Dodatni troškovi idu na teret Agencije.
SNOŠENJE TROŠKOVA NUŽNOG SMJEŠTAJA
Kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s Ugovorom, Agencija će snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po Putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja predviđenoj Ugovorom. Ako su zakonodavstvom Europske unije o pravima Putnika koje se primjenjuje na relevantna prijevozna sredstva za povratak Putnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja.
Ograničenje troškova iz prethodnog odlomka ovih Općih uvjeta ne primjenjuje se na osobe smanjene pokretljivosti, definirane člankom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26.7.2006.) te na bilo koju osobu koja ih prati, na trudnice, maloljetnike bez pratnje i na osobe kojima je potrebna posebna medicinska pomoć pod uvjetom da je Agencija o njihovim posebnim potrebama obaviještena najmanje 48 sati prije početka paket-aranžmana.
Agencija se ne može pozivati na izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći radi ograničavanja odgovornosti u skladu s odredbama ovog odlomka Općih uvjeta ako se pružatelj prijevoznih usluga ne može pozivati na takve okolnosti u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Europske unije.  

OBVEZE I ODGOVORNOSTI AGENCIJE
Agencija je kao organizator putovanja odgovorna za izvršenje paket-aranžmana kao cjeline, to jest za izvršenje svih usluga koje su uključene u cijenu paket-aranžmana.
Ako u Programu putovanja nije izričito predviđeno drugačije, Agencija će ugovorene usluge pružiti na hrvatskom jeziku.
Agencija će bez nepotrebnog odgađanja Putniku u poteškoćama pružiti primjerenu pomoć, posebice pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganjem Putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik takvu poteškoću prouzročio namjerno ili svojom nepažnjom. Voditelj putovanja može asistirati, no ne na štetu odvijanja programa za ostali dio grupe. Program se mora neometano odraditi, a putnik sam snosi sve stvarne troškove proizašle njegovom nepažnjom.

Ako je neki od Putnika maloljetnik koji putuje bez pratnje roditelja ili druge ovlaštene osobe u okviru paket-aranžmana koji uključuje smještaj, izravan kontakt s maloljetnikom ili osobom odgovornom za maloljetnika u mjestu boravka maloljetnika moguće je ostvariti putem Kontaktne točke Agencije navedene u Ugovoru.

Agencija je dužna čuvati kao poslovnu tajnu sve što je saznala o Ugovaratelju i Putniku te bez njihova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima i ako je potrebno za potrebe izvršenja Ugovora, nikome ne smije priopćiti: njihovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njihovih suputnika.
Agencija unaprijed ograničava iznos naknade štete za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom na iznos u visini trostruke ukupne cijene paket-aranžmana.
Ukoliko se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na organizatora i on se u odnosu na putnika može pozivati na tu činjenicu.
Pravo Putnika na naknadu štete ili sniženje cijene propisano Zakonom o pružanju usluga u turizmu i međunarodnim konvencijama ne utječe na prava Putnika u skladu s Uredbom (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91; Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu; Uredbom (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća; Uredbom (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004; Uredbom (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004.
Putnik ima pravo podnijeti zahtjeve za sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz prethodne točke ovih Općih uvjeta. Naknada štete ili sniženje cijene na koje Putnik ima pravo u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz točke 20. ovih Općih uvjeta oduzimaju se jedne od drugih kako bi se izbjegla prekomjerna odšteta i/ili prekomjerno sniženje cijene.
Pravo Putnika da zahtijeva sniženje cijene temeljem odredaba Zakona o pružanju usluga u turizmu koje reguliraju pitanja izmjene ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana, izvršenja paket-aranžmana, te sniženja cijene i naknade štete zastarijeva u roku od dvije godine. Zastara počinje teći prvoga dana poslije dana na koji bi paket-aranžman prema ugovoru trebao završiti.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI UGOVARATELJA I PUTNIKA
Ugovaratelj izričito potvrđuje Agenciji: (i) da je sve Putnike na rezervaciji upoznao s Ugovorom (uključujući i Programom putovanja i ovim Općim uvjetima koji čine sastavni dio Ugovora), (ii) da je ovlašten djelovati u ime svih Putnika navedenih u rezervaciji, (iii) da je u cijelosti odgovoran Agenciji za poštivanje Ugovora od strane svih Putnika te je dužan izvršiti sva plaćanja predviđena Ugovorom za sve Putnike, (iv) da se uplate predujma odnosno cjelokupne cijene paket-aranžmana odnose na sve Putnike na istoj rezervaciji, te se raspoređuju jednako na sve Putnike na toj rezervaciji ako nije drukčije definirano Ugovorom.
Kada god je ovim Općim uvjetima ili Ugovorom predviđeno da Ugovaratelj daje neku izjavu, jamstvo, odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da isto čini u svoje ime i u ime svakog od Putnika. Kada god je ovim Općim uvjetima ili Ugovorom predviđeno da Putnik daje bilo koju izjavu, jamstvo, odricanje ili preuzima neku obvezu, smatra se da Putnik isto čini u svoje ime i u ime Ugovaratelja.  

Ugovaratelj je dužan prilikom prijave dati sve potrebne podatke koje Agencija zatraži o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje te time daje suglasnost da Agencija smije koristiti osobne podatke u svrhu rezervacije avio karata, smještaja, viza, ulaznica i svega ostalog što putovanje može obuhvaćati. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom tijekom putovanja, a prema pravilima svake pojedine države.  U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove i/ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i suputnicima odgovara sam Putnik.

Ako Ugovaratelj ne dostavi tražene podatke u roku i na način kako je Agencija zatražila, smatra se da je odustao od rezervacije odnosno raskinuo Ugovor te je Ugovaratelj dužan platiti Agenciji ugovoreni iznos naknade za raskid Ugovora. Ugovaratelj je odgovoran za svu štetu koja za Ugovaratelja ili bilo kojeg Putnika ili Agenciju nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka i/ili dokumenata.

Osim ako je izričito drugačije predviđeno Ugovorom, Ugovaratelj je dužan pribaviti svaku putovnicu, vizu, zdravstvenu iskaznicu ili drugu putnu dokumentaciju potrebnu za putovanje i boravak u inozemstvu za sve Putnike te osigurati da je navedena dokumentacija u svakom trenutku u cijelosti potpuna i valjana.  Agencija može uz posebnu doplatu posredovati u izdavanju vize, ali ne jamči odobravanje vize od strane nadležnog tijela, kao ni povrat uplaćenog iznosa za vizu.
Ugovaratelj je dužan obavijestiti Agenciju prije sklapanja Ugovora o svim činjenicama u pogledu zdravlja, navika i sl. svakog od Putnika koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (uključujući ako Putnik iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Ako su u Programu putovanja navedena posebna pravila za putovanje (poput primjerice obveznog cijepljenja i nabavke odgovarajućih dokumenata), Putnik je dužan ispuniti navedene zahtjeve.


Putnik je dužan pridržavati se pravila smještajnih jedinica u pogledu vremena početka korištenja soba, apartmana, kabina i sl., te vremena njihovog napuštanja. Ako Putnik na bilo koji način narušava sigurnost, mir ili udobnost drugih Putnika ili trećih osoba ili ugrožava i/ili otežava redovno odvijanje Programa putovanja, Agencija osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje za tog Putnika i nastaviti provedbu paket-aranžmana bez njega. Ako je u tom slučaju Putnik maloljetna osoba, Ugovaratelj je dužan osigurati povratak Putnika kući o vlastitom trošku.

Putnik će se pridržavati svih razumnih naputaka predstavnika Agencije i u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije. U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, Putnik je dužan u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije i nastojati razriješiti predmet nezadovoljstva, bez ometanja drugih Putnika i trećih osoba, te narušavanja ugleda Agencije.
U slučaju povrede obveza iz Ugovora i primjenjivih propisa, Ugovaratelj i Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpi bilo koji Putnik, Agencija, bilo koji pružatelj usluga uključen u paket-aranžman ili bilo koja treća osoba, te će obeštetiti Agenciju od svih zahtjeva po toj osnovi. Ugovaratelj je solidarno odgovoran s Putnikom za obveze Putnika iz prethodne rečenice.

PRIGOVORI PUTNIKA  
Ugovaratelj i/ili Putnik je dužan bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Agenciju putem kontaktne točke Agencije navedene u Ugovoru o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom. Agencija će na zahtjev Ugovaratelja odnosno Putnika pokušati ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nesrazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe. Ako Agencija ne ispravi nesukladnost iz razloga koji su navedeni u prethodnoj rečenici, Ugovaratelj ima pravo na sniženje cijene, te pored toga i na naknadu štete osim ako Agencija dokaže da je ista posljedica Razloga za koje Agencija ne odgovara. Ako Agencija ne ispravi nesukladnost u razumnom roku koji je odredio Ugovaratelj odnosno Putnik, Ugovaratelj i/ili Putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Ugovaratelj odnosno Putnik nije dužan odrediti Agenciji razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je Agencija odbila ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.
Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga (hotelu, apartmanu i slično, prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Putnik se nije pružatelju usluge odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se Putnik slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. Agencija neće razmatrati reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno.
U slučaju da se bilo koje odstupanje od Ugovorene usluge nije uspjelo otkloniti na putovanju, Putnik mora potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju Putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektroničke pošte na adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Nik d.o.o, Ante Šupuka 5, Šibenik odnosno osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismene reklamacije djelatniku Agencije. Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Agencija takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U svim aranžmanima gdje Agencija nastupa kao posrednik prodaje za provedbu je odgovorna agencija - organizator putovanja. U slučaju sklapanja ugovora po “sistemu na neviđeno” putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Agencija će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.
Agencija nije odgovorna za reklamacije koje se odnose na vremensku prognozu, čekanje na cesti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, gužvi na granicama ili pak čekanja na ulaz u gradove ili objekte koji se posjećuju. Također Putnik će biti prije putovanja obaviješten o svim cijenama fakultativnih izleta i ulaznica te ima slobodnu volju napraviti rezervaciju preko Agencije ili sam u svojoj organizaciji napraviti isto. Niti jedan izlet nije obavezan, ovisi isključivo o volji putnika te Agencija nije dužna objašnjavati svoje troškove koje je imala pri rezervaciji ulaznica, izleta, lokalnog vodiča, vremenu koje djelatnik agencije provede rezervirajući naveden objekte on line ili kontaktirajući lokalnog agenta za rezervacije objekata ili izleta.
Agencija ne prihvaća reklamacije na LAST MINUTE aranžmane – ponude u zadnji čas kao ni na skraćenje boravka na odredištima uvjetovano nepovoljnim vremenima leta charter zrakoplova (kod charter letova prvi i zadnji dan putovanja namijenjeni su isključivo dolasku na destinaciju i odlasku sa nje, a ne odmoru).
Za slobodno vrijeme Putnika tijekom programa, Putnik je slobodan koristiti to vrijeme za vlastite programe, te voditelj putovanja nije dužan provoditi vrijeme s putnicima. Prilikom individualnog posjeta muzeju, voditelj grupe ne vodi grupu unutar istog. Ulaznice u muzeje ne uključuju pratnju voditelja putovanja, osim ako drugačije nije naznačeno i plaćeno. Tijekom programa, moguća je izmjena reda obilaska lokaliteta i fakultativnih usluga kako bi usluge bile izvršene na najbolji mogući način i u cijelosti, a ovise o zainteresiranosti putnika. Ukoliko se putnici žele odvojiti od grupe kako bi vrijeme koristili za vlastite programe, slobodni su to učiniti uz prethodnu najavu voditelju putovanja. Ukoliko putnici kasne na grupni dogovor s grupom i voditeljem putovanja, a kako ostatak ne bi bio zakinut za ispunu programa, grupa ih nije obavezna čekati. Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile tijekom realizacije programa. U tim primjerima, putnicima može garantirati usluge u promijenjenom obliku, ovisno na postojeće mogućnosti.
OSIGURANJA KOJA AGENCIJA NUDI PUTNIKU
Sukladno ZPUT-u Agencija nudi Ugovaratelju/Putniku mogućnost da izravno (ili putem Agencije kao posrednika) ugovori s trećom osobom osiguravateljem osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Osim ako je u Ugovoru izričito navedeno, cijene navedenih osiguranja nisu uključene u cijenu paket-aranžmana.

OSIGURANJE JAMČEVINE ZA SLUČAJ NESOLVENTNOSTI I OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU
Sukladno ZPUT-u Agencija je s osiguravajućim društvom CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33 10000 Zagreb temeljem Ugovora o osiguranju od dana 09.02.2024. ugovorila: osiguranje jamčevine za slučaj nesolventnosti koje omogućava Ugovaratelju/Putniku neposredno ostvarivanje prava iz jamčevine od osiguravajućeg društva pod brojem police 298290000131, te osiguranje od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz Ugovora pod brojem police 078290038188 dana 26.01.2024. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Ugovaratelj/Putnik je dužan na najbrži način kontaktirati osiguravatelja CROATIA osiguranje d.d. Zagreb. Ovo vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti Agencije i osiguranju od odgovornosti za štetu.

POLICA PRIVATNOSTI
Agencija priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati privatnost i sigurnost informacija koje putem web stranice podijelite sa nama. Vrlo nam je važno Vaše razumijevanje načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke koje se obvezujemo štititi. Stoga ova Polica privatnosti objašnjava našu praksu prikupljanja i korištenja Vaših podataka te načine na koje nas možete kontaktirati.
Agencija prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03) i drugih važećih propisa u Republici Hrvatskoj Agencija niti jedan podatak neće proslijediti trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja, no naša Polica o privatnosti i zaštiti osobnih podataka na web stranici se s vremenom može mijenjati i stoga Vas molimo da je povremeno ponovno proučite kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Smatrat ćemo da Vaše naknadno korištenje naše stranice predstavlja Vaše prihvaćanje svih izmjena.
DEFINICIJE
“Osobni podaci” uključuju sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Osobni podaci koje prikupljamo su primjerice Vaše ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i sl. “Neidentifikacijski osobni podaci” uključuju podatke kao što su Vaš Internet poslužitelj, IP adresa, tip web preglednika, stranice putem kojih ste do nas došli, web stranice koje na našem saitu posjećujete, datum i vrijeme tih zahtjeva, mjesta ulaska i izlaska i sl. “Podaci o poslovnom kontaktu” uključuju ime, titulu, poslovnu adresu te broj telefona zaposlenika u organizaciji.
SVRHA I NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA
Osobne podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i ponude usluga na stranici kako bismo mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, te Vas upoznati o postojećim i novim sadržajima, funkcionalnostima i uslugama Agencije koji bi Vama mogli biti od interesa.
Pristup stranici je slobodan, registracija nije nužna. Prilikom registracije možemo tražiti sljedeće osobne podatke: Vaše ime i prezime, adresu, grad, državu, e-mail, datum ili samo godinu rođenja te spol.

NEIDENTIFIKACIJSKI OSOBNI PODACI
Neidentifikacijske osobne podatke prikupljamo putem web statistika i tzv. cookies.
Web statistički programi omogućuju nam utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, kakav preglednik je potrebno uvesti, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost stranica.
Cookie je mali skup podataka poslan s web servera stranice na Vaše računalo a služi kao Vaš anonimni individualni identifikator. Cookies koristimo kako bismo došli do podataka koji su već pohranjeni u bazama korisnika portala te stoga ne morate svaki put kada se logirate podatke ponovno unositi. Cookies ne koristimo kako bismo pristupili Vašim podacima na serveru; te informacije mogu biti dostupne samo onda kada unesete Vaše ime i password. Cookies također ne koristimo u svrhu praćenja vaše Internet aktivnosti nakon napuštanja stranice i niti jedna druga nema pristup ni uvid u njih.
Agencija zadržava pravo korištenja cookies na stranici no Vi ste ovlašteni zabraniti primanje cookies s portala tako da u izborniku svog web preglednika izaberete tu opciju.
KORIŠTENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo samo na temelju Vaše privole; slobodno dane suglasnosti da nama ustupljene osobne podatke, bilo registracijom bilo korištenjem stranice, prikupljamo i koristimo samo u svrhu i na načine određene u ovoj Polici privatnosti.
Prikupljene osobne podatke čuvamo isključivo u elektroničkom obliku te primjenjujemo sve odgovarajuće organizacijske, tehnološke i kadrovske mjere kako bismo spriječili neovlašteno pristupanje osobnim podacima koji nisu dostupni ostalim korisnicima stranice.
Primljenu elektroničku poštu (e-mail) s Vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira radi li se o elektroničkoj pošti ili popunjavanju obrasca na našim web stranicama, koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.
ČUVANJE I VAŠ PRISTUP OSOBNIM PODACIMA
Vaše osobne podatke koje ste nam ustupili prilikom registracije čuvat ćemo za vrijeme postojanja stranice odnosno za vrijeme trajanja Vaše registracije. Ako nam ne dopustite daljnje čuvanje i korištenje Vaših osobnih podataka, svi će podaci nakon eventualnog prestanka rada stranice biti uništeni.
Vi u svako doba, putem obavijesti našem sjedištu, možete zatražiti obavijest o tome koje Vaše osobne podatke imamo u našoj bazi registriranih korisnika, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo.
Moguće je da se Agencija pripoji drugom trgovačkom društvu ili spoji s drugim trgovačkim društvom. U tom slučaju, zadržavamo pravo dostave Vaših podataka kojima raspolažemo u našoj bazi korisnika tom drugom trgovačkom društvu ako ono: provodi svoje poslovanje u okviru istih ili sličnih djelatnosti, u cijelosti prihvaća primjenu ove Police privatnosti te pristaje biti pravni sljednik Agencije u pogledu prikupljanja, čuvanja, korištenja i zaštite prikupljenih osobnih podataka putem web stranice.
Naša web stranica sadrži linkove na druge web stranice naših partnera i oglašivača te Polica privatnosti i zaštita osobnih podataka na njima mogu biti drugačije od ove Police privatnosti. Molimo Vas da se, ako pristupate tim stranicama, prije davanja osobnih podataka upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na tim stranicama budući da se ova Polica privatnosti primjenjuje samo na stranici.

ODGOVORNOSTI
Agencija poduzima sve dostupne mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog pristupanja Vašim osobnim podacima no ne može jamčiti da neki od podataka neće biti otkriveni slučajno. Stoga Agencija do najveće zakonima dopuštene mjere isključuje odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama. Strogo su zabranjeni svi neovlašteni pokušaji izmjene podataka na stranici.


ZAVRŠNE ODREDBE

Smatrat će se da je dostava obavijesti između Ugovornih strana sukladno Ugovoru valjano izvršena pisanim putem ako je poslana: (i) preporučenom poštom s povratnicom ili (ii) e-mailom na posljednju adresu, odnosno e-mail adresu o kojoj je jedna Ugovorna strana obavijestila drugu pisanim putem. Ugovaratelj je isključivo odgovoran za točnost adrese, odnosno e-mail adrese za slanje obavijesti o kojoj je obavijestio Agenciju, te je dužan bez odgode pisanim putem obavijestiti Agenciju o bilo kakvoj promjeni podataka za slanje obavijesti.
Opće informacije o Agenciji dostupne su na mrežnim stranicama Agencije:.https://www.nik.hr/hr/profil-tvrtke/kontakt-info Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju u skladu s odredbama ZPUT-a je Ministarstvo, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, e-mail: [email protected], tel: + 385 1 6169 243. Nadležno tijelo za nadzor poslovanja Agencije je Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb, e-mail: [email protected], tel: + 385 1 2375 100.
Ugovorne strane će sve eventualne sporove vezano za Ugovor (uključujući njegovo izvršavanje i prestanak) pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće bit će nadležan sud u Šibeniku - Hrvatska. Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske (isključujući njegove odredbe o sukobu zakona koje bi upućivale na primjenu stranog prava).

Sukladno ZPUT-u, Ugovaratelj može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.  Podaci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12645.] 

Za usluge kupljene putem interneta platforma za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.
Ako bilo koja odredba Ugovora ili ovih Općih uvjeta  jest ili postane ništetna, nevaljana ili neizvršiva, ili ako Ugovor sadrži nenamjeravanu ugovornu prazninu, to neće utjecati na valjanost ili izvršivost ostatka Ugovora. Bilo koja takva ništetna, nevaljana ili neizvršiva odredba će se smatrati zamijenjenom, a praznina upotpunjenom, odgovarajućom odredbom koja je sukladno gospodarskoj svrsi i cilju te odredbe i/ili Ugovora, u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, najbliža izvornoj namjeri Ugovornih strana.

Ovi Opći uvjeti isključuju sve ranije izdane opće uvjete poslovanja Agencije o putovanjima u paket-aranžmanu, te stupaju na snagu s datumom objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije, odnosno dana 14.09.2023. godine. Agencija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Općih uvjeta na mrežnim stranicama Agencije, koji stupa na snagu s danom objave.  

Opći uvjeti za PRIVATNI SMJEŠTAJ 

1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između tvrtke Agencija“ NIK D.O.O. sa sjedištem na adresi: Put Rajića 58, Hrvatska upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 060021086, OIB:83632437820. , (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Ovim Općim uvjetima definiraju se uvjeti kojima Agencija stupa u Ugovor sa ugovarateljem putovanja, a koji se razlikuju po pravnoj odgovornosti. Za rezervacije kod kojih osim usluge smještaja agencija organizira pružanje dodatne usluge ili usluga ista Ugovorno nastupa kao Organizator, dok u svim ostalim slučajevima Agencija djeluje kao Posrednik (pri prodaji smještaja). Svi podaci navedeni u Općim uvjetima predstavljaju pravnu obvezu za agenciju i putnika.

2. Sadržaj ponude

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na internetu i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji osim u slučaju više sile kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

3. Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Agencije kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera. Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja Putnik potvrđuje da je upoznat s navedenim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Putnika, tako i za Agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje Putniku odgovarajući materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi rezervirane usluge, te ga upućuje na Opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i nudi paket putnog osiguranja. Putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge smještaja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge osim ako u uvjetima, s kojima je Putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije nije drugačije navedeno. U slučaju da Putnik ne uplati ostatak iznosa rezervacije u dogovorenom roku Agencija zadržava pravo otkazati rezervaciju uz prethodnu obavijest Putniku. Napomena za plaćanje bankovnom doznakom koja se odnosi  isključivo na inozemne putnike; Putnik je dužan uplatu izvršiti bankovnim transferom na devizni račun Agencije. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Putnik u cijelosti. Napomena za plaćanje kreditnom karticom; sva plaćanja izvršavaju se u eurima. Prilikom naplate kreditnom karticom Putnika isti se iznos pretvara u nacionalnu valutu Putnika prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost malog odstupanja naplačenog iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na web stranici Agencije. 

4. Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, Putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 0,41 € do 1,33 € po osobi na dan za odrasle osobe. Naknada za boravišnu pristojba umanjena za 50% naplaćuje se dobnoj skupini od  12. do 18. godina, dok su djeca do 12 godina u potpunosti oslobođena plaćanja  boravišne pristojbe. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj u kojem se nalazi smještajna jedinica, terminu boravka, broju i dobnoj skupini Putnika.

5. Cijena usluge

Cijena usluge smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Za jedan dio smještaja iz naše ponude Putniku se osim cijene osnovne usluge obračunava obavezna nadoplata za slijedeće dodatne usluge: završno čišćenje, osiguranje, jednokratna prijava i ekološka pristojba. Iznos obavezne nadoplate je Putniku predočen na specifikaciji izračuna ukupnog iznosa rezervacije prilikom procesa kreiranja rezervacije. Opcionalne dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu te su ostvarive uz prethodnu najavu Agenciji ali i nadoplatu pružatelju usluge  pa ih stoga Putnik plaća na licu mjesta u gotovini sukladno uputama za plaćanje  navedenima u  ponudi Agencije. Putnik je dužan dodatne odnosno posebne usluge zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja. Kod rezervacije privatnog smještaja u cijenu je u pravilu uračunata potrošnja električne energije, vode i plina, posteljina, te sve dodatne usluge koje su kao takve navedene u pojedinima opisima smještaja. Putnik je dužan apartman ili kuću za odmor, očistiti prije odlaska, neovisno o usluzi završnog čišćenja pružatelja usluge smještaja. Završno čišćenje koje je Putnik dužan napraviti podrazumijeva pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća i metenje svih prostorija tako da se objekt pružatelju usluge vrati uredan. Cijene usluga su objavljene u EUR-ima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putniku koji je uplatio akontaciju ili cijeli iznos za određenu rezervaciju, Agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje je izvršio uplatu. Ukoliko se promjena dogodi prije izvršenja uplate, Agencija se obavezuje obavijestiti Putnika o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da Agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute. Putnik zadržava pravo otkaza rezervacije ukoliko je cijena rezervacije povećana više od 10 % u odnosu na prvotnu cijenu rezervacije, uz  pravo na povrat do tada uplaćene cijene pri čemu je  pravo  na naknadu štete isključeno.

Cijene navedene u ponudama i programima Agencije bazirane su na osnovi ugovora s partnerima Agencije i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem Putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta. Pružatelj usluge zadržava pravo uskratiti rezerviranu uslugu Putniku u slučaju da Putnik dovede u smještaj kućnog ljubimca bez prethodne najave Agenciji ili pružatelju usluge. Pri navedenim slučajevima Agencija nije dužna uvažiti primjedbe gosta na kvalitetu rezerviranog smještaja ili usluga.

Akcije i popusti se ne mogu međusobno zbrajati i kombinirati; u jednoj rezervaciji može se koristiti samo jedan popust.

6. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, kao i temeljem uvida predstavnika Agencije u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.niktouristservice.com i /ili katalogu te drugim tiskanim materijalima agencije.

Parking mjesto je osigurano ukoliko pružatelj usluge ima na raspolaganju po jedno parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu  u sklopu objekta ili njegovoj blizini. Osiguran parking ne podrazumijeva da se on mora nalaziti u samom dvorištu objekta, na čuvanom, ograđenom ili natkrivenom mjestu. Smještaj u kojem je moguć pristup osobama u invalidskim kolicima, ali nije nužno u potpunosti prilagođen, mora posjedovati sljedeće karakteristike:

 •  položaj smještajne jedinice je u prizemlju (maksimalno do 2 stepenice pri ulasku u smještajnu jedinicu)
 •  dimenzije smještajne jedinice su pogodne za kretanje osobama u invalidskim kolicima (širina vrata je minimalno 75cm, prostrana kupaonica koja nije nužno opremljena odgovarajućim ručkama i barovima) 

 

7. Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.), kad se postupa kako je opisano u točki 12.

8. Obveze putnika

Putnik je dužan:

 -  posjedovati valjane putne isprave

 • poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
 • pridržavati se deviznih i carinskih propisa, provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza. U slučaju  nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove snosi sam Putnik.
 • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
 • prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (voucher dobiven e-mailom)
 • uplatiti ostatak iznosa rezervacije na licu mjesta na dan dolaska u smještaj ukoliko je za svoju rezervaciju odabrao model plaćanja ostatka na dan dolaska u Eurima.
 • najaviti Agenciji, prilikom postavljanja upita, namjeru dovođenja kućnog ljubimca u smještajnu jedinicu čak i ako je prema opisu objekta kućni ljubimac dobrodošao. Putnik je dužan najaviti vrstu i veličinu ljubimca budući da  iako su kućni ljubimci dozvoljeni postoje pravila i kućni red kojeg je potrebno poštovati. Za većinu objekata u kojima je kućni ljubimac dobro došao obračunava se odgovarajuća nadoplata koju određuje pružatelj usluga. Nadoplata se plaća pružatelju usluga na dan dolaska u smještaj pri čemu je Putnik unaprijed obaviješten o iznosu iste  od strane Agencije.
 •  prijaviti odmah prilikom slanja upita za smještaj ukoliko planira dolazak sa više osoba nego je navedeni kapacitet smještaja, iako se radi o malodobnoj  djeci. Mogućnost boravka s većim brojem osoba ovisi isključivo o dobroj volji pružatelja usluge što ne isključuje mogučnost naplate nadoplate za dodatne osobe. Ne postoji pravilo prema kojem malodobna djeca mogu besplatno i bez najave boraviti u smještaju.

 U slučajevima nepoštivanja navedenih obaveza, Putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Putnik se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu. 

9. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

Svaku promjenu ili otkaz rezervacije Putnik je dužan uputiti Agenciji pismenim putem (e-mail, pošta ili faks) kako bi Agencija bila u mogućnosti obraditi zahtjev. Promjena ili otkaz rezervacije telefonskim putem nisu mogući. U slučaju promjene ili otkaza potvrđene rezervacije datum primitka pismenog zahtjeva u toku  radnog vremena agencije predstavlja osnovu za obračun troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza ili promjene potvrđene rezervacije izvan radnog vremena agencije, kao datum obrade zahtjeva uzima se sljedeći radni dan agencije.

U slučaju da Putnik otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 72 sata nakon izvršenja uplate rezervacije, uz uvjet da do početka korištenja usluge ostaje više od 31 dana, Agencija će po primitku zahtjeva Putniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku od 7 radnih dana. Ovo pravilo vrijedi samo pri prvom otkazu rezervacije.Za promjenu broja osoba, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge od strane Putnika na već potvrđenoj rezervacije, ukoliko je promjenu rezervacije moguće realizirati, primjenjuju se slijedeći uvjeti: 

 • više od 30 dana do početka korištenja usluge za iznos rezervacije koji je isti ili veći od prvotnog, Agencija će naplatit samo razliku u cijeni.
 • više od 30 dana do početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 25,00 €. Eventualna razlika biti će vraćena gostu.
 • od 29 do 7 dan prije početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji ostaje isti ili se povećava, Agencija će naplatiti samo razliku u cijeni.
 • od 29 do 7 dan prije početka korištenja usluge,za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, Agencija će napraviti promjenu sukladno zahtjevu Putnika ali iznos rezervacije se neće umanjiti.
 • Promjene rezervacija 6 do 1 dan prije početka korištenja usluge nisu moguće.

Ukoliko Putnik zatraži promjenu smještajne jedinice u istom objektu, a promjena je moguća, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 15,00 €, te eventualnu razliku u cijeni.

Ukoliko Putnik zatraži promjenu smještajne jedinice u drugom objektu, promjena se smatra otkazom rezervacije i primjenjuju se navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

U slučaju da Putnik želi odgoditi rezervaciju na drugi datum, prva izmjena ove vrste naplaćuje se 25 eur, ovo pravilo vrijedi samo za prvu promjenu. Ako putnik želi dva puta odgoditi termin za istu rezervaciju, naknada će se izračunati kao postotak od vrijednosti rezervacije.

U slučaju da Putnik prebaci rezervaciju na iduću godinu bez plaćanja storno troška, ukoliko ponovno zatraži otkaz, obračunava se skuplji storno trošak

Ukoliko zatražene promjene rezervacije nisu moguće te zbog toga Putnik odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. 

Ukoliko klijent zatraži promjenu rezervacije transfera do 48 h prije početka korištenja usluge, a promjena je moguća, Agencija naplaćuje administrativni trošak od 15 EUR, te eventualnu razliku u cijeni. Promjene manje od 48h sati prije početka transfera nisu moguće.

Uvjeti otkaza rezervacije

Privatni smještaj

Uvjeti otkaza za rezervacije za privatni smještaj:
U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:

 • a.   za otkaz rezervacije do 35 dana prije početka korištenja usluge, nema troškova otkaza.
 • b.   za otkaz rezervacije od 34 do15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
 • c.   za otkaz rezervacije od 14 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
 • d.   za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

* Za svaku otkazanu rezervaciju smještaja Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 25 eura, ova naknada se odnosi Samo na točku b ovih uvjeta otkaza za privatni smještaj.

 

Hotelski smještaj

2) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:

 •  a.   za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
 • b.   za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
 • c.   za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
 • d.   za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
 • e.   za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
 • f.   za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

 

Vile - Kuće za odmor

3) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije vila, naplaćuju se slijedeći troškovi:

 • a.   za otkaz rezervacije do 61 dan prije početka korištenja usluge nema storno troškova.
 • b.   za otkaz rezervacije od 60 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.

 
Svjetionici

4) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije svjetionika, naplaćuju se slijedeći troškovi:

 • a.   za otkaz rezervacije do 40 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 10% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
 • b.   za otkaz rezervacije od 39 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
 • c.   za otkaz rezervacije od 14 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

 

Transferi

5) U slučaju otkaza potvrđene rezervacije transfera, naplaćuju se slijedeći troškovi:

 •  a.   za otkaz rezervacije do 72 h prije početka korištenja usluge, naplaćuje se naknada za administrativni trošak u iznosu od 15 EUR.
 • b.   za otkaz rezervacije unutar 72 h prije početka korištenja usluge, ili ukoliko se Putnik ne pojavi na dogovorenom mjestu za transfer, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.
 • U slučaju rezervacija za veće grupe ili za lokacije gdje cijene nisu definirane na webu postoji mogućnost modifikacije storno troškova, ali gost će o istom biti pravovremeno obaviješten putem email-a.

 

10. Način podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl. 6. st. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu ostaviti u našim poslovnim prostorima, kao i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte:
TVRTKA:Nik d.o.o.
ADRESA:Ante Šupuka 5
MJESTO:22 000 Šibenik
ili na e-mail adresu:[email protected]
Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka Vašeg prigovora.Molimo Vas da u Vašem prigovoru obavezno navedete Vaše ime i prezime te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

11. Putno osiguranje

U cijenu rezervacije nije uključen “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od otkaza rezervacije kao i ni dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Putnik uplatom rezervacije potvrđuje da su mu ponuđena i/ili preporučena gore navedena dodatna osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jedne od osiguravajućih kuća  ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje isključivo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

Ukoliko prilikom rezervacije Putnik smatra da bi zbog određenih razloga mogao otkazati putovanje, Agencija preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza. U slučaju da Putnik nije ugovorio osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 9. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza ili putnih isprava i u slučaju kada Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obavezuje osigurati svu dokumentaciju vezanu za rezervaciju koja je Putniku potrebna za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom Putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

12. Prtljaga

Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njegovog nadzora. Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporučuje se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljenu prtljagu ili krađu Putnik je dužan prijaviti  pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

13. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj, Agencija  zadržava pravo zamijeniti samo uz uvjet da je Putnik o promjeni pravovaljano obaviješten, da je zamjenski smještaj iste ili više kategorije te da cijena zamjenskog smještaja odgovara cijeni  po kojoj je Putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju da je Agencija u mogućnosti ponuditi samo zamjenski smještaj u objektu više kategorije  po cijeni koja premašuje iznos uplaćene rezervacije više od 15%, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Putnika. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Putniku prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa pri čemu Putnik nema pravo tražiti naknadu štete od agencije. Agencija je obavezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Agencija se obavezuje  pružiti Putniku sve informaciju koje posjeduje o smještajima koji nisu u ponudi agencije kao i izvršiti povrat uplaćenog iznosa  rezervacije Putniku.

Opći uvjeti - Rent a car

1. Uvjeti za najam

Najmoprimac prihvaća i slaže se sa sljedećim odredbama ugovora o najmu:

 • da ima 21 godinu starosti te posjeduje vozačku dozvolu najmanje 2 godine* ( za veće kategorije vozila od grupe K minimalno 25 godina starosti i 5 godina vozačkog iskustva )
 • da će preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjestu i roku utvrđenom ovim ugovorom,odnosno na zahtjev najmodavca
 • da će produženje ugovorom predviđenog trajanja najma zatražiti od najmodavca 48 sati prije isteka roka najma
 • da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obveznom periodičnom servisiranju vozila
 • da će vozilo uredno održavati i čuvati pažnjom urednog domaćina
 • da iznajmljeno vozilo neće i ne smije koristiti u protuzakonite svrhe (npr. u vezi krivičnih djela, carinskih i deviznih prekršaja), za obuku vozača, za prijevoz i vuču drugih vozila, prikolica, za sudjelovanje u motosportskim priredbama
 •  da vozilo neće iznajmiti ili posuditi trećim licima, da će vozilom upravljati sam ili lice koje on za to ovlasti i koje je u ugovoru navedeno kao drugi vozač
 • da iznajmljeno vozilo neće opterećivati osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine te da će se kretati samo po putevima I. i II. reda
 • da ne smije vozilom prelaziti granice Rep.Hrvatske bez dozvole najmodavca koja se posebno unosi u ugovor

Ogriješi li se najmoprimac o bilo koju gore navedenu odredbu obvezuje se nadoknaditi najmodavcu svu i svaku štetu koja bi najmodavcu iz tog naslova nastala, a čiji će obim utvrditi najmodavac

Najmoprimac ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu bez prethodne suglasnosti.

Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi najmoprimac, odnosno količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri izdavanju vozila.

Najmoprimac se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne i parking prekršaje.

2. Plaćanje

Napomena za plaćanje bankovnom doznakom - Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi najmoprimac u cjelosti.

Prilikom preuzimanja vozila valjna kreditna kartica mora biti prikazana zbog sigurnosnih svrha (VISA, MASTERCARD, AMEX ili DINERS).

3. Osiguranje

Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.

Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila paketu osiguiranja te je određena važećom tarifom Najmodavca i navedena je u Ugovoru.

CDW - dnevno kasko osiguranje - njime najmoprimac umanjuje svoju odgovornost za štetu na iznos franšize koja ovisi o grupi vozila, te ukoliko je iznos štete manji od franšize, naplaćuje mu se taj manji iznos.

TP - osiguranje od krađe - korisnik ograničava svoju odgovornost za tu vrstu štete do iznosa učešća u šteti ( franšize ).

Rizik i visinu obveze naknade štete najmoprimac može umanjiti prihvaćanjem sljedećeg doplatka:

CDW i TP su obvezna osiguranja i uključeni su u cijenu najma.

Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva :

 • štetu na gumama, felgama i naplacima
 • štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila, vjetrobranu i ostalim staklima vozila
 • štetu - spaljeno kvačilo vozila
 • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem
 •  štetu nastalu gubitkom dokumenata ili ključeva vozila ili registarskih pločica
 • štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
 • štetu koju je napravio neovlašten vozač
 • štetu koja je napravljena u inozemstvu, a prelazak granice nije bio odobren od strane Najmodavatelja
 • bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji / agentu najmodavca
 • U slučaju bilo koje od gore navedenih štetnih događaja ( okolnosti ), najmoprimac odgovara za puni iznos štete
 • Najmodavca se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine najmoprimca u ili na iznajmljenom vozilu

4. Postupanje u slučaju nezgode

Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg zavoda time:

 • da će zabilježiti imena i adrese sudionika nesreće
 • da će osigurati ili ukloniti vozilo prije nego li ga napusti
 • da će o šteti i ako je ona neznatna najkraćim putem obavijestiti najbližu policijsku postaju i podnijeti izvješće o nezgodi
 • da će u slučaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivice drugih lica obvezano odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni uviđaj i o tome obvezno izvijestiti najbližu poslovnicu najmodavca
 • da će pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o nezgodi kao i rezultate alkotesta
 • Propusti li najmoprimac u slučaju nezgode poduzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi najmodavcu iz tog propusta nastale

5. Promjene i otkaz rezervacije

U slučaju da najmoprimac želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom)

Pod promjenom se smatra promjena imena korisnika usluga ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni.

 • U slučaju da najmoprimac otkaže rezervaciju najkasnije do 48 sata prije dogovorenog vremena preuzimanja vozila, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije.
 • U slučaju da najmoprimac otkaže rezervaciju unutar 48 sata od dogovorenog vremena preuzimanja vozila,ne preuzme vozilo ili otkaže nakon dogovorenog vremena preuzimanja vozila naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije.
 • Ako najmoprimac otkaže svoju rezervaciju do 14 dana prije početka usluge (u odnosu na vrijeme preuzimanja vozila), nema naknade za otkazivanje.
 • U slučaju da najmoprimac otkaže rezervaciju zbog otkazanog leta, uplaćeni iznos najma vozila će biti vraćen na račun, potrebno je samo da najmoprimac na e-mail pošalje kopiju otkazanog leta od zrakopolovne tvrtke kao dokaz.

6. Napomena

Najmoprimac potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

 

OPĆI UVJETI ZA MSC KRSTARENJA

OVO SU PRAVILA I UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA VAŠE KRSTARENJE. MOLIMO DA IH PAŽLJIVO

PROČITATE JER POTVRDOM REZERVACIJE PREUZIMATE OBVEZU PONAŠANJA U SKLADU S NJIMA.

Sva krstarenja navedena u katalogu i/ili na službenoj web stranici nudi MSC Cruises SA (u daljnjem tekstu kompanija). Izrazi koji se spominju u ovim Uvjetima imaju sljedeća značenja (ukoliko iz konteksta ne bi proizlazilo drugačije značenje).

"Rezervacija" se odnosi na radnje koje putnik poduzima da bi s kompanijom stupio u ugovorni odnos.

"Pravila i uvjeti rezerviranja" su pravila, uvjeti i informacije navedene u katalogu kompanije, službenoj web stranici i/ili ostali uvjeti regulirani ugovorom.

"Prijevoznik" je subjekt koji obavlja prijevoz putnika od jednog mjesta do drugog kako je navedeno na ukrcajnoj karti za krstarenje, let ili cestovni prijevoz te je na toj karti naznačen kao “Prijevoznik”.

"Kompanija" se odnosi na MSC Cruises SA čija je poslovna adresa Avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Ženeva, Švicarska, u slučajevima kada organizira pakete putovanja te ih prodaje ili ih nudi na prodaju izravno ili putem putničkih agencija.

"Uvjeti prijevoza" označavaju pravila i uvjete prijevoza bilo koje vrste i utjelovljuju određene pravne propise zemlje iz koje potječe prijevoznik te mogu biti podložni međunarodnim konvencijama, no u svakom slučaju mogu ograničiti ili isključiti odgovornost prijevoznika. Uvjeti prijevoza bilo kojeg prijevoznika mogu se dobiti u sjedištu kompanije.

"Ugovor" označava sporazum zaključen između kompanije i putnika za određeno krstarenje što se potvrđuje Prijavom putnika za krstarenje i predračunom ili računom koji kompanija izdaje putniku. Sverezervacije su podložne Uvjetima rezerviranja.

"Krstarenje" označava putovanje morem na jednom od brodova MSC Cruises-a prema opisu u katalogu kojeg je objavila kompanija, na službenoj web stranici ili nekom drugom dokumentu koji je izdala kompanija ili je izdan u ime kompanije, a koje se samo po sebi može smatrati paket aranžmanom, bez obzira je li kupljeno zajedno s uslugama koje se nude prije ili poslije krstarenja.

"Osoba s invaliditetom" ili "osoba sa smanjenom pokretljivošću" je svaka osoba čija je pokretljivost pri korištenju transporta ograničena kao rezultat bilo koje tjelesne invalidnosti (senzorne ili lokomotorne, trajno ili privremeno), intelektualne ili psihosocijalne onesposobljenosti ili poremećaja, ili bilo kojeg drugog razloga onesposobljenosti ili poremećaja ili posljedica starije dobi, a čija situacija zahtijeva odgovarajuću pozornost i prilagodbu njegovim/njezinim posebnim potrebama za uslugama koje su dostupne svim putnicima.

"Neizbježne i izvanredne okolnosti" označavaju bilo koji nepredvidiv događaj, a koji je u potpunosti izvan kontrole kompanije, uključujući vremenske nepogode (kao što je poplava, potres, oluja, uragan ili druge prirodne katastrofe), rat, invaziju, neprijateljske radnje (bez obzira na to je li rat objavljen ili neobjavljen), građanski rat, pobune, revolucije, vojno ili prisvojeno pravo konfiskacije, terorističke aktivnosti, nerede i javne nemire, industrijske sabotaže, prirodne ili nuklearne katastrofe, požare,epidemije, zdravstvene rizike, nacionalizaciju, vladine sankcije, blokadu, embargo, štrajkove, isključenje, kvar ili prekid opskrbe električnom energijom ili nesmetanog rada telekomunikacijskih usluga te bilo koje druge nepredvidive tehničke probleme s prijevozom, uključujući promjene zbog otkaza ili izmjene leta, zatvorenih ili zagušenih zračnih ili pomorskih luka te prometnica.

"Combined Tour" odnosi se na kombinaciju dva ili više krstarenja koju je Kompanija priredila i ponudila tržištu kao jedinstveni paket. U svim prigodama će se „Combined Tour“ smatrati jedinstvenim I nedjeljivim paketom. Svi uvjeti i odredbe vezane uz krstarenje i/ili paket primjenjivat će se i na „Combined Tour“, osim ako nije drugačije istaknuto. Izražene cijene odnose se na ukupnu cijenu koja se plaća za „Combined Tour“.

"Paket aranžman" se odnosi na krstarenje pa i u slučaju kada se krstarenje kombinira s letom i/ili bilo kojom uslugom smještaja prije i/ili poslije krstarenja, ali ne uključuje izlete u lukama ticanja broda niti usluge transfera u pojedinim lukama ticanja.

"Službena web stranica" odnosi se na srodne web stranice, dokumente i hipertekstualne poveznice koje se nalaze pod web domenom www.msckrstarenja.com.

"Putnik" označava svaku osobu, uključujući i maloljetnike, koja je navedena ili na potvrdi rezervacije ili na računu ili na ukrcajnoj karti koju je izdala Kompanija.

"Prodajni agent" je svaka osoba koja prodaje ili nudi za prodaju krstarenja ili paket koji je sastavila Kompanija ili prodajni agent u ime Kompanije.

"Izleti" označavaju bilo koju jednodnevnu ekskurziju, putovanje ili aktivnost na kopnu koja nije ponuđena u sklopu cijene krstarenja, a ponudila ju je Kompanija te se može rezervirati na brodovima Kompanije.

„World Cruise“ označava putovanje oko svijeta koji je objavila kompanija i ponudila u prodaju kao paket aranžman. Za sve bitne svrhe, World Cruise se uvijek mora smatrati jedinstvenim i nedjeljivim paket aranžmanom. Svi termini i reference na krstarenje i paket aranžman moraju uključivati i jednako se primjenjivati na World Cruise, ako nije drugačije navedeno. Cijena se odnosi na ukupan iznos World

Cruise krstarenja.

1. POSTUPAK REZERVACIJE I POLOG NOVCA

1.1 Putnik se za rezervaciju mora obratiti Kompaniji ili ovlaštenom agentu kompanije ili njenom

ovlaštenom predstavniku.

1.2 Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime putnika potvrđuje, slaže se i prihvaća da za sve osobe

imenovane u rezervaciji i na računu vrijede ovi Uvjeti rezerviranja putovanja te da je ovlaštena te Uvjete prihvatiti u ime svih putnika navedenih u rezervaciji i računu.

1.3 Putnik je obvezan platiti depozit u iznosu od 30% po osobi u vrijeme rezervacije. Za World Cruise, nepovratni depozit iznosi 15% cijene paketa i mora biti podmiren unutar sedam kalendarskih dana od dana potvrde rezervacije.

1.4 Rezervacija će biti dovršena i valjana tek kad ju kompanija potvrdi i pošalje predračun/račun putniku ili ovlaštenom prodajnom agentu preko kojeg je putnik izvršio rezervaciju.

2. UGOVOR

2.1 Za svako krstarenje u ponudi raspoloživost mjesta na brodu je ograničena te mogućnost rezervacije ovisi o dostupnosti kabina u vrijeme rezervacije. Nijedan ugovor nije valjan bez novčanog pologa,

odnosno izvršenja djelomične ili cjelokupne uplate, bez čega se niti potvrda o uplati niti predračun/račun kojim se potvrđuje rezervacija neće izdati.

2.2 Potpunu uplatu putnik ili njegov putnički agent moraju izvršiti do 30 dana prije početka krstarenja. Za

World Cruise krstarenje u 2024. godini cjelokupnu uplatu potrebno je izvršiti najkasnije 60 dana prije polaska. Za World Cruise krstarenje u 2025. godini cjelokupnu uplatu potrebno je izvršiti najkasnije 90

dana prije polaska.

2.3 Ako je rezervacija napravljena unutar razdoblja od 30 dana do početka krstarenja, odmah se

naplaćuje puni iznos krstarenja ili paket aranžmana.

2.4 Ako putnik ili njegov putnički agent ne plati predviđeni iznos 30 dana prije početka krstarenja,

kompanija ima pravo rezervaciju poništiti bez prethodne obavijesti i naplatiti pristojbe za otkaz

putovanja navedene u članku 13, bez obzira na to da li je kabina ponovno prodana ili ne.

3. CIJENE I GARANCIJA CIJENE

3.1 Cijena krstarenja neće se mijenjati unutar razdoblja od 20 dana pred početak krstarenja ili nakon što

kompanija primi cjelokupnu uplatu za krstarenje.

3.2 Kompanija pridržava pravo izmijeniti cijene prije roka naznačenog u prijašnjem stavku

3.1 u slučaju izmjene cijena jednog od sljedećih troškova:

a) zračnog prijevoza

b) pogonskog goriva broda

c) pristojbi i naknada za ukrcaj, iskrcaj ili tranzit putnika u pomorskim i/ili zračnim lukama.

d) tečajevi valuta relevantnih za paket aranžman

Izmjena može biti uvećanje ili umanjenje ranije objavljene cijene.

Točka a: Svaka promjena cijene paketa bila bi jednaka dodatnom iznosu koji zatraži zračni prijevoznik.

Točka b: Svaka promjena cijene paketa bila bi jednaka 0,33% od cijene krstarenja za svaki dolar

povećanja cijene barela nafte (NYMEX indeks).

Točka c: Svaka izmjena cijene paketa bila bi jednaka punom iznosu lučkih i/ili aerodromskih pristojbi.

3.3 U slučaju da povećanje cijene bude veće od 8% ugovorene cijene putovanja, putnik može otkazati ugovor uz puni povrat cijene paket aranžmana unutar granica i opsega iznosa kojeg je putnik stvarno uplatio u vrijeme otkaza. Ovo pravo povrata ne uključuje uplaćene premije osiguranja koje su u svakom slučaju nepovratne.

3.4 Kako bi iskoristio svoje pravo na otkaz, putnik mora pismeno obavijestiti kompaniju unutar 3 dana od dana primitka obavijesti o povećanju cijene.

4. OSIGURANJE

4.1 Kompanija preporučuje da svaki putnik zaključi policu putnog osiguranja koja ga dostatno pokriva od trenutka kada je krstarenje potvrđeno kao rezervirano do završetka istog. Paket putnog osiguranja bi trebao sadržavati sljedeće: osiguranje oštećene ili izgubljene prtljage, osiguranje od nezgode na

putovanju, zdravstveno osiguranje na putovanju u inozemstvu i osiguranje od otkaza putovanja.

5. PUTNE ISPRAVE - PUTOVNICE I VIZE

5.1 Putnik mora posjedovati valjanu putovnicu koja vrijedi najmanje 6 mjeseci nakon završetka

krstarenja. Neke od država u koje se putuje, što posebno vrijedi za Rusiju i Sjedinjene Američke Države,zahtijevaju biometrijske putne isprave s fotografijama koje se mogu elektronski očitavati.

5.2 Kompanija nije zadužena niti odgovorna za ishođenje viza za putnike, već je to obaveza samog putnika. Putnik je dužan imati valjanu putovnicu, vize ili druge dokumente za zemlje koje putovanje uključuje. Putnicima savjetujemo da pažljivo provjere zakonske regulative zemalja u koje putuju što se posebno odnosi na vize, imigracijsku politiku, lokalne običaje i zdravlje.

5.3 Putnici mlađi od 18 godina (ili 21 godinu za putnike iz SAD-a ili putnike koji se ukrcavaju u američkim lukama) moraju putovati u pratnji roditelja ili zakonskog skrbnika. Ako jedan od roditelja maloljetnika koji putuje neće krstariti, u trenutku rezervacije mora predočiti potpisanu punomoć – izrađenu u skladu sa zakonima zemlje u kojoj maloljetnik boravi – kojim roditelj koji će biti odsutan maloljetniku odobrava putovanje.

5.4 Ako maloljetnik putuje s putnicima koji nisu njegovi/njezini roditelji ili zakonski skrbnici, kompanija će u trenutku rezervacije zahtijevati dokument potpisan od strane roditelja ili zakonskog skrbnika koji ovlašćuje maloljetnika da putuje s pratiteljem ili odgovornom osobom u skladu s propisima i pravilima kompanije.

6. ZDRAVLJE I SPOSOBNOST PUTNIKA ZA PUTOVANJE

6.1 Sigurnost svih putnika je od najveće važnosti za kompaniju, stoga svaki putnik mora jamčiti da je u stanju putovati kopnom, morem i/ili zrakom te da njegovo/njezino ponašanje ili stanje neće narušiti sigurnost ili udobnost brodova/zrakoplova i drugih putnika koji njima putuju, te da se mogu prevoziti sigurno u skladu s primjenjivim sigurnosnim zahtjevima koje utvrđuje međunarodno zakonodavstvo EU ili nacionalno pravo.

6.2 Putnik čije bi stanje moglo negativno utjecati na njegovu/njezinu sposobnost za putovanje, uzimajući u obzir itinerer broda, mora obavijestiti kompaniju u trenutku rezervacije te predočiti liječničku potvrdu o sposobnosti za putovanje prije same potvrde rezervacije.

6.3 U svakom slučaju, Kompanija i/ili Prijevoznik zadržavaju pravo tražiti od putnika liječničku potvrdu o sposobnosti za putovanje.

6.4 Trudnice u svim stadijima trudnoće moraju zatražiti mišljenje liječnika prije putovanja; u bilo kojem stadiju trudnoće potrebno je ishoditi liječničku potvrdu o sposobnosti putovanja brodom, uzimajući u obzir specifičan itinerer.

6.5 Kompanija i/ili Prijevoznik na svojim putničkim brodovima nema odgovarajuću medicinsku opremu za porod djece, stoga ne može prihvatiti rezervaciju niti prevoziti putnice koje bi do završetka krstarenja bile trudne 24 ili više tjedana.

6.6 Kompanija i/ili Prijevoznik izričito zadržavaju pravo odbiti mogućnost ukrcaja putnici koja bi bila u visokom stadiju trudnoće ili koja nije prikazala liječničku potvrdu prema gore navedenom članku 6.4 i u takvom slučaju ne bi imali nikakvu odgovornost.

6.7 U slučaju da putnica nije bila svjesna trudnoće u vrijeme potvrde rezervacije ili nije razumno mogla znati da je trudna u trenutku potvrde rezervacije pod uvjetima navedenima u gore prikazanom članku

6.5, kompanija će tada ponuditi putnici mogućnost rezervacije drugog krstarenja jednake kvalitete iz kataloga i/ili službene web stranice kompanije sukladno gore navedenim uvjetima, ako je dostupno; ili će krstarenje otkazati i izvršiti povrat čitavog iznosa uplaćenog za krstarenje ako je obavijest upućena odmah čim je putnica postala svjesna svoga stanja. Povrat neće uključivati plaćenu prijemu osiguranja koja je u svakom slučaju nepovratna.

6.8 Ako prijevoznik, zapovjednik broda ili brodski liječnik primijete da je putnik iz nekog razloga

nesposoban za putovanje, da bi mogao ugroziti svoje zdravlje ili sigurnost, da se ne bi mogao iskrcavati u lukama pristajanja broda, da bi mogao prijevoznika držati odgovornim za pomoć ili repatrijaciju, tada zapovjednik broda može odbiti ukrcavanje takvog putnika u bilo kojoj luci ili naložiti iskrcaj putnika u bilo kojoj luci ili premjestiti putnika na drugi ležaj ili u drugu kabinu. Brodski liječnik ima ovlaštenje putniku pružiti prvu pomoć i/ili mu prepisati lijekove, terapiju ili drugi medicinski tretman i/ili ga smjestiti u brodsku bolnicu ili u sličnu zdravstvenu ustanovu u lukama pristajanja, ako brodski liječnik i zapovjednik broda procijene da je za zdravlje putnika nužno poduzeti takve korake. Odbijanje putnika da primi takav tretman može rezultirati iskrcavanjem putnika s broda u bilo kojoj luci pristajanja, ako je potrebno i uz intervenciju lokalnih policijskih službenika ili drugih nadležnih tijela, a putnik ne može za takav ishod držati odgovornim prijevoznika niti kompaniju niti tražiti nadoknadu štete niti kompenzaciju.

6.9 U slučajevima kada se putniku zbog zdravstvenih razloga i/ili nesposobnosti za putovanje odbije mogućnost ukrcaja na brod, niti kompanija niti prijevoznik neće imati nikakvu odgovornost ili obvezu prema putniku.

7. OSOBE S INVALIDITETOM ILI OGRANIČENOM POKRETLJIVOŠĆU

7.1 Prioritet kompanije i prijevoznika je udobnost i sigurnost svih putnika, a kako bi to postigli potrebno je da u vrijeme rezervacije putnik osigura što je moguće više detalja o dolje navedenim predmetima kako

bi Kompanija i Prijevoznik ispunili obvezu prijevoza putnika na siguran i operativno izvediv način,

uzimajući u obzir sve probleme koji se mogu pojaviti po pitanjima dizajna putničkog broda, lučke

infrastrukture i opreme uključujući i lučke terminale, koji bi učinili nemogućim ukrcaj, iskrcaj ili prijevoz putnika ako bi to za posljedicu imalo utjecaj na sigurnost i udobnost putnika.

7.2 Putnik je dužan dostaviti sve detalje u trenutku rezervacije:

a) u slučajevima kad je bolestan, nemoćan, osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivosti;

b) ako treba kabinu za osobe s invaliditetom, budući da je na svakom brodu broj takvih kabina ograničen jer je cilj kompanije, kada god je to moguće, osigurati putniku smještaj u potpunoj udobnosti i sigurnosti tijekom čitavog krstarenja;

c) ako ima posebne zahtjeve vezane uz smještaj za stolom u restoranu;

d) ako treba sa sobom na brod ponijeti bilo kakvu medicinsku opremu;

e) ako na brod treba ukrcati certificiranog psa vodiča. Molimo uzmite u obzir činjenicu kako pomoć psa vodiča podliježe nacionalnim propisima.

7.3 Gdje kompanija i/ili prijevoznik smatra da je nužno radi sigurnosti i udobnosti putnika te kako bi putnik u potpunosti uživao u krstarenju, može zatražiti da osoba s invaliditetom ili smanjenom

pokretljivosti bude u pratnji druge osobe koja je u mogućnosti pružiti potrebnu pomoć osobi s

invaliditetom ili smanjenom pokretljivosti. Ovaj zahtjev temelji se isključivo na procjeni kompanije i/ili prijevoznika da osigura putnikovu sigurnost te se može razlikovati od broda do broda i/ili od itinerera do itinerera. Putnici koji koriste invalidska kolica moraju imati vlastita sklopiva kolica standardne veličine te biti u pratnji putnika koji im je u stanju pomoći i asistirati na putovanju.

7.4 Ako se putnik nalazi u bilo kojem specifičnom stanju invalidnosti ili smanjene pokretljivosti koje zahtijeva osobnu njegu ili nadzor, tada takva osobna njega ili nadzor mora biti organizirana od strane putnika i na trošak putnika. Na brodu ne postoji mogućnost pružanja osobne njege ili nadzora ili bilo kojeg drugog oblika skrbi kojeg zahtijevaju tjelesna ili psihijatrijska ili druga stanja.

7.5 Ako nakon pažljive procjene putnikovih posebnih potreba i zahtjeva Kompanija i/ili Prijevoznik zaključi da putnika ne može prevesti u potpunoj sigurnosti i u skladu s važećim sigurnosnim

procedurama, tada kompanija može odbiti potvrditi rezervaciju ili ukrcaj osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti zbog sigurnosti.

7.6 Kompanija zadržava pravo odbiti prijevoz bilo kojeg putnika koji nije na odgovarajući način

obavijestio kompaniju o fizičkim ili mentalnim ograničenjima ili potrebi za pomoći i asistencijom kako bi kompanija i/ili prijevoznik mogli donijeti pravovaljanu procjenu može li putnik biti prevezen na siguran I operativno izvediv način, a da svi sigurnosni zahtjevi budu ispunjeni. Ako se putnik ne slaže s odlukom kompanije pod stavkama 7.5 do 7.6 ovih Uvjeta prijevoza, tada putnik mora podnijeti pisani prigovor kompaniji s priloženim dokazima.

7.7 Kompanija zadržava pravo odbiti prijevoz bilo kojeg putnika za kojeg kompanija i/ili prijevoznik smatraju da nije u mogućnosti putovati ili čije stanje može predstavljati opasnost za samog sebe ili ostale putnike na krstarenju, po pitanju sigurnosti.

7.8 Radi sigurnosti i udobnosti putnika, ako između datuma rezervacije krstarenja i datuma početka krstarenja putnik postane svjestan potrebe za posebnom njegom ili pomoći kao što je prethodno

objašnjeno, od njega se zahtijeva da o tome što prije obavijesti kompaniju kako bi kompanija i prijevoznik mogli donijeti pravovaljanu procjenu može li putnik biti prevezen na siguran i operativno izvediv način.

7.9 Putnici koji su slabog zdravlja ili u invalidskim kolicima ili smanjene pokretljivosti mogu se suočiti s nemogućnošću iskrcaja na obalu u lukama u kojima se brod ne privezuje uz obalu nego ostaje na sidrištu. Popis takvih luka dostupan je na pismeni zahtjev.

7.10 U nekim je lukama dostupno samo sidrište i nije se moguće privezati uz obalu. U ovim situacijama brodar će koristiti tendere za prijevoz putnika do kopna. Tender je mala brodica koja nije uvijek prikladna za osobe s invaliditetom, poteškoćama u kretanju te osobe koje imaju problema s ravnotežom. Prilikom korištenja tendera sigurnost je uvijek na prvom mjestu. U određenim situacijama putnici se trebaju spustiti na platformu ili ponton prije ulaska u tender. Prilikom ulaska u tender i izlaska iz njega putnici trebaju koristiti stepenice te svladati razmak između platforme i tendera koji može varirati (razmak može biti približno 50 cm). Ovisno o vremenskim uvjetima te prilikama na moru, moguća su gibanja koja se mogu mijenjati tijekom dana. Putnici trebaju biti dovoljno pokretni i sposobni za ukrcaj na tender i iskrcajs njega. Ukoliko putnici imaju poteškoće u kretanju ili koriste pomagala poput štapa za hodanje, trebaju temeljito preispitati i provjeriti svoju spremnost i mogućnost sigurnog ukrcaja na tender prije nego se spuste na platformu. Prije odluke, putnici trebaju uzeti u obzir stepenice, mogući razmak između tendera i platforme te moguće iznenadne pokrete tendera. Brodsko osoblje neće nositi do tendera invalidska kolica niti druga pomagala za kretanje. Svi putnici trebaju biti dovoljno pokretni za samostalno korištenje tendera. Zapovjednik broda i njegovi časnici zadržavaju pravo uskratiti prijevoz tenderom putnicima ukoliko procijene da će u bilo kojem trenutku sigurnost nekog od putnika biti ugrožena. Svi putnici moraju biti posebno pažljivi prilikom ukrcaja i iskrcaja s tendera. Članovi posade će usmjeravati putnike prilikom ukrcaja i iskrcaja, no ne mogu pružati pomoć, podići ili nositi putnike. Iste mjere opreza primjenjuju se prilikom iskrcaja s tendera u luci.

8. UPITNIK O JAVNOM ZDRAVLJU

8.1 Kompanija i/ili prijevoznik i/ili zdravstvene institucije imat će u svakoj luci ticanja pravo provesti anketu o javnom zdravlju. Dodatno uz bilo koje zdravstveno-sigurnosne mjere koje kompanija može uvesti, putnici trebaju iznijeti točne informacije ukoliko imaju simptome bilo koje bolesti, uključujući I gastrointestinalne bolesti, H1N1 i COVID-19. Prijevoznik može odbiti ukrcaj bilo kojem putniku za kojeg prema vlastitom nahođenju sumnja da ima simptome bilo koje virusne ili bakterijske bolesti, uključujući Norovirus, H1N1 i COVID-19. Ukoliko putnik odbije ispuniti zdravstveni upitnik, može mu biti odbijen ukrcaj na brod.

8.2 U slučaju da se putnik za vrijeme krstarenja zarazio virusom ili bakterijom, brodski liječnik može zatražiti iz sigurnosnih razloga od njega da ne izlazi iz kabine za vrijeme trajanja simptoma.

9. ALERGIJE NA HRANU

9.1 Putnike podsjećamo da neka hrana kod određenih ljudi može izazvati alergijske reakcije zbog

intolerancije na neke od sastojaka. Ako putnik zna da ima alergiju ili intoleranciju na bilo koju vrstu hrane, dužan je to prijaviti kompaniji prilikom rezervacije (ispunjavajući za to predviđeni obrazac) kao I voditelju restorana čim prije nakon ukrcaja na brod.

9.2 Na putniku je odgovornost da osigura izbjegavanje hrane ili namirnica na koje je alergičan. Ukoliko o tome bude unaprijed pismeno obaviještena te uz usmenu napomenu putnika o postojećim alergijama na određenu hranu ili sastojak prema gore navedenom članku 9.1, kompanija će u granicama njenih

mogućnosti maksimalno asistirati putniku prilikom odabira jela; u nedostatku takvih informacija niti kompanija niti prijevoznik neće se smatrati odgovornim za pripremu posebnih obroka za putnika ili bilo kojeg drugog pripremljenog obroka kojeg konzumira putnik. U slučaju višestrukih alergija/intolerancija, čak i uz prethodnu najavu kako je poviše opisano, kompanija ili prijevoznik možda neće moći izbjeći rizik unakrsne kontaminacije tijekom pripreme hrane, pa se stoga niti kompanija niti prijevoznik neće držati odgovornim ako se takva kontaminacija dogodi.

10. MEDICINSKA NJEGA

10.1 Putnicima se preporučuje da prije putovanja zaključe policu putnog osiguranja koje će uključivati zdravstveno osiguranje koje će pokrivati troškove liječenja i repatrijacije.

10.2 Putnik ovime prihvaća u vrijeme rezervacije da brodski liječnik nije specijalist i brodska ambulanta nije opremljena prema standardima za kopnene bolnice. Na brodu postoje zalihe lijekova i medicinska oprema u skladu sa zakonskim zahtjevima države čiju zastavu brod vije te se na brodu može pružiti prva pomoć i tretirati samo lakša stanja određenih bolesti. Kompanija, prijevoznik i brodski liječnik ne mogu biti odgovorni zbog nemogućnosti liječenja bilo koje bolesti ili zdravstvenih stanja putnika.

10.3 Putnik je upoznat sa činjenicom da je njegova obveza i odgovornost zatražiti potrebnu medicinsku pomoć od brodskog liječnika, dok god se liječnik nalazi na brodu. Troškovi lijekova i liječenja plaćaju se na brodu.

10.4 U slučaju bolesti ili nezgode, kompanija i/ili prijevoznik i/ili zapovjednik broda mogu putnika iskrcati na kopno zbog primanja adekvatne medicinske pomoći. Niti prijevoznik niti kompanija ne mogu

unaprijed ništa znati niti prihvaćaju bilo kakvu odgovornost vezano uz kvalitetu dostupnih zdravstvenih ustanova ili tretmana koje bi se putniku pružale u lukama pristajanja broda ili u mjestima u kojima je putnik iskrcan. Medicinske ustanove i standardi mogu varirati od luke do luke stoga niti kompanija niti prijevoznik ne mogu davati procjene ili jamstva o razini kvalitete zdravstvenih usluga koje bi bile pružene na kopnu.

10.5 Liječnikovo stručno mišljenje o sposobnosti putnika da nastavi krstarenje je konačno i obvezujuće za putnika.

10.6 Preporučuje se zatražiti savjet liječnika prije rezervacije krstarenja za djecu mlađu od 12 mjeseci. Provedba klauzule 6 ovih Uvjeta o sposobnosti putovanja odnosi se na sve putnike, uključujući malu djecu.

11. MEDICINSKA OPREMA

11.1 Važno je da se putnici obrate proizvođaču ili dobavljaču kako bi provjerili sigurnost korištenja bilo koje vrste medicinske opreme koju namjeravaju ponijeti na brod. Odgovornost je putnika da organizira dostavu medicinske opreme na pristanište prije polaska te da obavijesti kompaniju prije rezervacije o potrebi posjedovanja medicinske opreme na brodu kako bi kompanija osigurala siguran prijevoz iste.

11.2 Odgovornost je putnika da osigura ispravno stanje medicinske opreme te da osigura dovoljne zalihe za trajanje čitavog putovanja. Na brodu ne postoji nikakva zamjenska oprema, a pristup potrebnoj njezi I opremi na obali je otežan i skup. Putnici moraju biti u mogućnosti sami rukovati svom opremom.

12. IZMJENE REZERVACIJE OD STRANE PUTNIKA

12.1 Putnik ima pravo zamijeniti se s trećom osobom na putovanju pod uvjetom ako:

(i) treća osoba ispunjava sve uvjete za korištenje paket aranžmana

(ii) dostavi pisanu obavijest kompaniji najkasnije do 7 radnih dana prije polaska broda.

Ukoliko su svi gore navedeni zahtjevi ispunjeni, promjena imena putnika u svakom slučaju podliježe

naknadi (po putniku/po izmjeni) koja odražava troškove kompanije za izvršenje prijenosa, pogledajte

donju tablicu:

BELLA FANTASTICA AUREA YACHT CLUB

EUR 50 Zahtjev za izmjenom imena putnika primljen u razdoblju unutar 7 dana do dana polaska broda smatrat će se otkazom putovanja. Putnik i treća osoba zajednički su odgovorni prema kompaniji za plaćanje cijene paket aranžmana kao I svih dodatnih troškova proizašlih iz promjene putnika.

12.2 Nadalje, nakon izdavanja predračuna, s iznimkom World Cruise krstarenja, putnik ima pravo

zamijeniti kupljeni paket aranžman („originalni paket aranžman“) s drugim paket aranžmanom („novi paket aranžman“) pod sljedećim uvjetima:

(i) datum polaska novog paket aranžmana je nakon originalnog paket aranžmana;

(ii) zahtjev za izmjenom originalnog paket aranžmana s novim paket aranžmanom kompanija mora primiti najkasnije 30 kalendarskih dana prije datuma polaska originalnog paket aranžmana, ako postoje slobodna mjesta na novom paket aranžmanu; (iii) očekivani datum polaska novog paket aranžmana je unutar 90 kalendarskih dana od očekivanog datuma polaska originalnog paket aranžmana.

Ako su svi gore navedeni uvjeti iz ove klauzule ispunjeni, zamjena originalnog putovanja novim u svakom slučaju će biti podložna sljedećoj pristojbi* po putniku. BELLA FANTASTICA AUREA YACHT CLUB WORLD CRUISE EUR 50 Jedan besplatan pomak krstarenja; svaki sljedeći pomak će biti uz naplatu Gubitak depozita jednakog 15% iznosa paket aranžmana prema članku

12.8

Osim gore navedene pristojbe, ako je cijena novog paket aranžmana veća od originalnog paket

aranžmana, razliku u cijeni i iznos osiguranja snosi isključivo putnik. S druge strane, ako je cijena novog paket aranžmana niža od iznosa originalnog paket aranžmana, putniku neće biti izvršen povrat razlike.

U slučaju zamjene originalnog paket aranžmana novim, putnik će i dalje imati pravo razvrgnuti ugovor uz primjenu otkaznih pristojbi. Otkazne pristojbe obračunat će se na ugovorenu cijenu koristeći tablicu iz točke 13 (Otkaz rezervacije od strane putnika), a prema datumu polaska originalnog paket aranžmana.

Kompanija će pokušati izići u susret zahtjevu putnika za izmjenom rezerviranog leta, transfera ili drugih usluga kako bi ih prilagodila novom paket aranžmanu, ali ne može biti odgovorna za nemogućnost provedbe zatražene izmjene.

12.3 Izmjena imena ili datuma nije uvijek moguća kod zračnih i ostalih prijevoznika ili pružatelja usluga, bez obzira na vrijeme kada je zahtjev za izmjenom podnesen. Većina zrakoplovnih kompanija i ostalih prijevoznika te pružatelja usluga smatraju izmjenu imena otkazom putovanja te naplaćuju pristojbu u skladu s tim. Bilo koji dodatni troškovi koji uključuju pristojbe za otkaz putovanja i/ili povećanje cijena od strane zračnih ili ostalih prijevoznika isključivo su na teret samog putnika.

12.4 Osim gore navedenog, moguće su i druge izmjene rezervacije (i nakon izdavanja predračuna) do 7 dana prije polaska broda što će u svakom slučaju biti podložno minimalnoj administrativnoj pristojbi od

50,00 EUR po osobi/izmjeni. Svi ostali troškovi koji mogu nastati kao posljedica promjene bit će isključivo na teret putnika.

12.5 Zahtjevi za izmjenom rezervacije koje kompanija primi izvan navedenog roka smatrat će se otkazom putovanja i primijenit će se troškovi otkaza opisani pod točkom 13 (u nastavku).

12.6 Ukoliko su izmjene rezervacije zatražene od strane putnika nakon izdavanja putnih dokumenata, uz

već gore spomenute administrativne pristojbe naplatit će se i naknada od 25,00 EUR po kabini za

izdavanje novih. To se ne odnosi na izmjene prema članku 12.1 gdje promjene odražavaju stvarne

troškove.

12.7 Bilo koja promjena koju putnik zatraži u rezervaciji „Combined Tour“ krstarenja uvijek će se

primjenjivati na cijeli paket aranžman. Vrijeme otkaza računat će se prema datumu prvog krstarenja uključenog u „Combined Tour“.

12.8 Svaki zahtjev za izmjenom vezan uz World Cruise krstarenje će biti dopušten isključivo za drugo World Cruise krstarenje te će u tom slučaju putnik izgubiti nepovratni depozit koji je jednak iznosu od 15% cijene paket aranžmana koju plaća putnik.

13. OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE PUTNIKA

13.1 Otkaz rezervacije mora se poslati ili dostaviti kompaniji ili ovlaštenoj putničkoj agenciji u pisanom obliku (preporučena pošta, email ili fax). Putnik treba vratiti sve primljene putne karte i primljeni račun nakon obavijesti o otkazu putovanja/rezervacije.

13.2 Za pokriće gubitka pretrpljenog zbog otkaza rezervacije, kompanija će naplatiti sljedeće pristojbe za otkaz putovanja ili zadržati uplaćeni polog:

KRSTARENJA < 15 NOĆI

60 dana i više naknada od € 50 pp*

59 - 30 dana 25%

29 - 22 dana 40%

21 - 15 dana 60%

14 - 6 dana 80%

5 do 0 dana 100%

KRSTARENJA > 15 NOĆI

90 dana i više naknada od € 50 pp*

89 - 60 dan 25%

59 - 52 dana 40%

51 - 35 dana 60%

34 - 15 dana 80%

14 - 0 dana 100%

* ili gubitak depozita ako je viši

**u slučaju nedolaska na ukrcaj primijenit će se otkazne pristojbe na dan polaska broda

WORLD CRUISE 2024

60 dana i više 15% cijene paket aranžmana *

59-10 dana prije polaska 75% cijene paket aranžmana

9-0 dana prije polaska 100% cijene paket aranžmana

*ili gubitak depozita ako je viši

WORLD CRUISE 2025

60 dana i više 15% cijene paket aranžmana *

59-10 dana prije polaska 75% cijene paket aranžmana

9-0 dana prije polaska 100% cijene paket aranžmana

*ili gubitak depozita ako je viši

MSC YACHT CLUB (za sva krstarenja)

120 dana i više 100 €

119-90 dana prije polaska 25% cijene paket aranžmana

89-60 dana prije polaska 40% cijene paket aranžmana

59-30 dana prije polaska 60% cijene paket aranžmana

29-15 dana prije polaska 80% cijene paket aranžmana

14-0 dana prije polaska 100% cijene paket aranžmana

13.3 Ukoliko se nakon otkaza jednog ili više putnika u rezervaciji prethodno rezervirana dvokrevetna ili višekrevetna kabina koristi kao jednokrevetna, putnik koji je koristi kao jednokrevetnu dužan je platiti naknadu za korištenje jednokrevetne kabine. Alternativno, ako preostali putnik odluči otkazati

rezervaciju, naplatit će mu se otkazne pristojbe u skladu sa člankom 13.2 uz dodatak premije osiguranja.

13.4 Ukoliko je imao zaključenu policu putnog osiguranja s uključenim osiguranjem od otkaza putovanja, putnik od svoje osiguravajuće kuće može zatražiti pokriće troškova podnesenih za otkaz rezervacije u skladu s uvjetima naznačenim na polici osiguranja. Odgovornost je putnika podnijeti takav zahtjev pod uvjetima njegove/njezine police osiguranja.

13.5 Putnik može zatražiti otkaz „Combined Tour“ krstarenja, ali taj se otkaz uvijek odnosi na cijeli paket aranžman. Vrijeme otkaza računat će se prema datumu prvog krstarenja uključenog u „Combined Tour“.

13.6 Putnik neće biti obvezan platiti naknade navedene u člancima 13.2 i 13.3 ako je otkaz nastao zbog neizbježnih i izvanrednih okolnosti koje se javljaju u destinaciji ili u njezinoj neposrednoj blizini, a koje značajno utječu na izvršenje paket aranžmana, ili koje značajno utječu na prijevoz putnika do destinacije.

14. IZMJENE REZERVACIJE OD STRANE KOMPANIJE

14.1 Program krstarenja i aranžmane za krstarenja kompanija određuje, ugovara i objavljuje znatno unaprijed. Zbog operativnih, komercijalnih ili sigurnosnih razloga, u rijetkim slučajevima može se pojaviti potreba za izmjenama, stoga kompanija pridržava pravo na izmjenu objavljenog programa krstarenja ili paket aranžmana u bilo kojem trenutku, ako su takve promjene potrebne ili preporučljive iz operativnih, komercijalnih ili sigurnosnih razloga.

14.2 U slučaju izmjene temeljnih dijelova ugovora, kompanija će u najkraćem mogućem roku o tomeobavijestiti putnika ili njezinog/njegovog putničkog agenta. Putniku će biti ponuđene sljedeće

mogućnosti:

a) da izmjenu prihvati; ili

b) da rezervira drugo krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, iste ili više kvalitete, ako je

dostupno; ili

c) da rezervira drugo, manje kvalitetno krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, uz nadoknadu razlike u cijeni; ili

d) da otkaže rezervaciju i natrag primi puni uplaćeni iznos.

14.3 Putnik je dužan kompaniju pismeno obavijestiti o svojoj odluci/izboru, izravno ili putem svoje putničke agencije, unutar 3 radna dana od dana primitka obavijesti o izmjeni. Ako putnik ne odgovori unutar zadanog roka, izmjene će se smatrati prihvaćenima.

14.4 Po završetku krstarenja ili paket aranžmana, ako je zbog neizbježnih i izvanrednih okolnosti

nemoguće osigurati povratak putnika do njihove polazne točke kako je dogovoreno ugovorom,

kompanija snosi troškove potrebnog smještaja, ako je moguće ekvivalentne kategorije, za period ne duži od tri noći po putniku. Tamo gdje su predviđena dulja razdoblja prema EU zakonima o putničkim pravima koja se primjenjuju na relevantno sredstvo prijevoza za povratak putnika, primjenjuju se ta razdoblja.

14.5 Kompanija ima pravo putniku dodijeliti drugu kabinu pod uvjetom da ima slične karakteristike. U slučaju promjene smještaja u kabinu s nižom cijenom, putnici pogođeni takvom promjenom će imati pravo na povrat razlike u cijeni prema trenutno važećem cjeniku.

15. OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE KOMPANIJE

15.1 Kompanija ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati bilo koji paket aranžman uz pismenu obavijest putniku (kad god je to moguće), ali neće biti odgovorna za dodatnu kompenzaciju ako:

(i) do otkaza je došlo zbog neizbježnih i izvanrednih okolnosti i/ili bilo koje okolnosti koju kompanija nije mogla predvidjeti, kontrolirati ili izbjeći, iako je postupala s dužnom pažnjom dobrog gospodarstvenika;

(ii) broj osoba koje bi trebale putovati u sklopu paket aranžmana je manji od 50% putničkog kapaciteta odabranog broda.

U oba gore navedena slučaja kompanija će putniku na izbor ponuditi sljedeće:

a) da primi puni uplaćeni iznos; ili

b) da rezervira drugo krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, iste ili više kvalitete bez dodatnih troškova, ako je dostupno; ili

c) da rezervira drugo, manje kvalitetno krstarenje iz kataloga i/ili službene web stranice, uz nadoknadu razlike u cijeni.

15.3 Putnik je dužan kompaniju pismeno obavijestiti o svojoj odluci, izravno ili putem svoje putničke agencije, unutar 3 radna dana od dana primitka obavijesti o otkazu.

15.4 Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, kompanija zadržava pravo odbiti ili otkazati nove rezervacije napravljene od strane ili u ime prijašnjih putnika koji su za vrijeme prethodnog paket aranžmana:

a) ponašali se opasno ugrožavajući vlastitu sigurnost i/ili sigurnost drugih putnika i/ili članova posade;

b) oštetili i/ili ugrozili imovinu kompanije;

c) nisu podmirili dugove prema kompaniji;

d) prekršili članak 18 ovih Uvjeta rezerviranja.

Putnik će prema ovom članku biti obaviješten o odbijanju ili otkazu rezervacije u pisanom obliku.

16. ODGOVORNOST KOMPANIJE

16.1 Kompanija prihvaća odgovornost prema odjeljcima 16.3 do 16.8 za smrt, ozljedu ili bolest koja bi bila posljedica njenog nemara i/ili propusta bilo kojeg drugog pružatelja usluga čije su usluge dio paket aranžmana. Kompanija ograničava svoju odgovornost, gdje god je to primjenjivo, konvencijama

spomenutim u odjeljcima 16.4 do 16.14. U svakom slučaju kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu nepravilnost ili propust koji bi bio:

a) u potpunosti pripisiv pogrešci putnika;

b) nepredvidiv ili neizbježan čin ili propust treće strane koja nije povezana s pružanjem neke od usluga predviđenih ugovorom;

c) neobična ili nepredvidiva okolnost izvan kontrole kompanije i/ili drugih pružatelja usluga uključenih u paket aranžman, čija se posljedica nije mogla izbjeći unatoč najvećim naporima i dužnoj pažnji dobrog gospodarstvenika, što uključuje, ali nije ograničena na događaje neizbježnih i izvanrednih okolnosti; ili

d) događaj koje niti kompanija, niti drugi pružatelji usluga koje čine dio paket aranžmana nisu mogli predvidjeti ili spriječiti unatoč svom uloženom naporu.

16.2 Za odštetne zahtjeve koji ne uključuju osobne ozljede, smrt ili bolest ili nisu predmet konvencija na koje se poziva u odjeljcima 16.4 do 16.14, odgovornost kompanije za nepravilno izvršavanje ugovora ograničit će se na maksimalno trostruki iznos u odnosu na cijenu koju je pogođeni putnik platio za krstarenje, ne uključujući premije osiguranja, takse i dodatne troškove na krstarenje.

16.3 Sav prijevoz (kopnom, zrakom i morem) podliježe Uvjetima prijevoza određenog prijevoznika. Ti uvjeti mogu ograničiti ili isključiti odgovornost prijevoznika. Sastavni su dio ovih Uvjeta rezerviranja, te sesmatra da ih putnik izričito prihvaća u vrijeme rezervacije. Kopije ovih pravila i uvjeta mogu se dobiti od kompanije na pismeni zahtjev.

16.4 Prijevoz putnika i njihove prtljage zrakom predmet su raznih međunarodnih konvencija („The

International Air Conventions“), uključujući Varšavsku konvenciju iz 1929. (s dodacima Haškog protokola iz 1955. ili Montrealskog protokola iz 1999. godine) ili Montrealsku konvenciju iz 1999. U ove Uvjete rezerviranja i Uvjete prijevoza uključeni su i uvjeti međunarodnih zračnih konvencija (uključujući njihove amandmane i nove konvencije primjenjive na ugovor o krstarenju između kompanije i putnika).

Međunarodne zračne konvencije utvrđuju ograničenja odgovornosti prijevoznika za smrt i ozljedu

putnika, gubitak i oštećenje prtljage te kašnjenja. Bilo kakva odgovornost kompanije prema putniku koja proizlazi iz prijevoza zrakom podložna je primjeni ograničenja odgovornosti prema spomenutim

konvencijama. Primjerci ovih konvencija dostupni su u kompaniji na zahtjev.

16.5 Ukoliko dođe do odštetnog zahtjeva po osnovi prijevoza morem, kopnom ili zrakom, kompanija će imati sva prava, zaštitu, imunitet i ograničenja aktualnog prijevoznika (uključujući njegova vlastita pravila i uvjete prijevoza) i pod svim važećim uredbama i/ili konvencijama kao što su Atenska konvencija I Montrealska konvencija, te se ništa u ovom Uvjetima rezervacije i Uvjetima prijevoza ne može smatratiodricanjem od toga. Ako bilo koji izraz, uvjet, članak ili odredba postane nevažeća ili procijenjena takvom, preostali izrazi, uvjeti, članci i odredbe smatrat će se izdvojenim te će ostati na snazi.

16.6 Odgovornost (ako ijedna) kompanije i prijevoznika prema putniku za smrt i osobnu ozljedu teoštećenje ili gubitak prtljage određuje se u skladu sa sljedećim:

16.7 Međunarodni prijevoz putnika i njihove prtljage morem podliježe EU regulativi 392/2009 (“EU Regulation 392/2009”) te će se svaka odgovornost kompanije i/ ili prijevoznika za smrt ili ozljedu ili gubitak i oštećenje prtljage koja bi mogla proizići iz međunarodnog prijevoza morem gdje je luka ukrcaja ili iskrcaja u EU ili gdje brod vije EU zastavu ili gdje je ugovor o prijevozu potpisan u EU utvrđivati

isključivo u skladu s EU regulativom 392/2009. Poveznica za EU regulativu 392/2009 dostupna je i može se preuzeti s web adrese

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b [1] reg-ec-392-2009.pdf. Dok se pregled EU regulative 392/2009 može preuzeti na web adresi

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf

Ako se brod koristi kao plutajući smještaj, onda će se primjenjivati Atenska konvencija iz 1974. i njezine odrednice o ograničenju odgovornost za smrt ili ozljedu ili gubitak ili oštećenje prtljage, a koje su izričito uključene uz ove Uvjete rezerviranja.

16.8. Razina štete za koju kompanija i prijevoznik mogu biti odgovorni u odnosu na smrt i/ili ozljede I gubitak ili oštećenje prtljage ne smije premašiti granice utvrđene uredbom EU 392/2009 ili, gdje je to primjenjivo, Atenske konvencije iz 1974.

16.9 Odgovornost kompanije i prijevoznika prema putniku za smrt, osobnu ozljedu ili bolest ograničena je na maksimalnih 46.666 SDR (posebna prava vučenja) kao što je to određeno i definirano u Atenskoj konvenciji iz 1974. ili, gdje je primjenjivo, na maksimalan iznos od 400,000 SDR prema EU regulative 392/2009 ili Atenskoj konvenciji iz 2002. i, gdje postoji odgovornost za rat i terorizam pod EU regulativom 392/2009 ili Atenskom konvencijom iz 2002., 250.000 SDR. Informacije vezane za Atensku konvenciju mogu se pronaći na stranicama Europske komisije

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/waterborne_transport/tr0018_en.htm

Temeljem EU regulative 392/2009 ili Atenske konvencije iz 2002., granica odgovornosti kompanije I prijevoznika za prtljagu je 2,250 SDR po putniku, odnosno 833 SDR po putniku temeljem Atenske

konvencije iz 1974. Dogovoreno je da takva odgovornost kompanije i prijevoznika podliježe primjenjivim odbicima po putniku, a taj iznos se oduzima od gubitka ili oštećenja prtljage ili druge imovine.

SDR (Special Drawing Right – posebna prava vučenja) je jedinica koja se svakodnevno mijenja. Vrijednost

SDR jedinice može se izračunati putem stranice http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

16.10 Pod Atenskom konvencijom 1974 i Atenskom konvencijom 2002 ili EU Regulativom 392/2009 gdje ih je moguće primijeniti, smatra se da je prijevoznik dostavio prtljagu putniku, ukoliko kompanija (u svojstvu prijevoznika) nije o tome obaviještena pisanim putem od strane putnika unutar sljedećih razdoblja:

a) u slučaju vidljivog oštećenja prije ili u vrijeme iskrcaja ili ponovne dostave;

b) u slučaju oštećenja prtljage koji nije očito ili u slučaju gubitka prtljage u roku od 15 dana od dana iskrcaja ili dostave prtljage ili vremena kada je prtljaga trebala biti dostavljena.

16.11 Ako prijevoznik iz ovog ugovora nije „međunarodni prijevoznik“ kako je definirano člankom 2 iz regulative EU 392/2009 ili se brod koristi kao plutajući hotel ili za domaći prijevoz morem u UK, na ovaj ugovor se primjenjuju odredbe Atenske konvencije iz 1974. i smatrat će se ovdje inkorporiranim mutatis mutandis.

16.12 Kompanija neće biti odgovorna za gubitak ili oštećenje bilo kakvih dragocjenosti poput novca, vrijednosnih papira, predmeta od plemenitih metala, nakita, umjetnina, kamera, kompjutera, elektroničke opreme ili bilo koje druge dragocjenosti ako nisu pohranjene kod Prijevoznika na čuvanje uz prethodni pismeni dogovor Prijevoznika i Putnika o gornjoj granici vrijednosti pohranjene dragocjenosti I uz plaćanje dodatne naknade od strane putnika za zaštitu deklarirane vrijednosti. Korištenje brodskog sefa se ne smatra depozitom (pohranom) na brodu. U slučaju kada postoji odgovornost za gubitak ili oštećenje vrijednosti pohranjenih na brodu takva odgovornost je ograničena na 1,200 SDR u skladu s Atenskom konvencijom iz 1974. g. ili 3,375 SDR u slučaju da se primjenjuje EU Regulativa 392/2009 ili

Atenska konvencija iz 2002. g.

16.13 Kompanija i prijevoznik imaju pravo na potpunu zaštitu primjenjivim zakonima koji predviđaju ograničenja i/ili oslobođenja od odgovornosti (uključujući bez ograničenja, zakon i/ili zakone zastave koju brod vije u odnosu na/ili globalno ograničenje štete nadoknadive od strane prijevoznika). Ništa u ovim Uvjetima rezervacije i Uvjetima prijevoza nije namijenjeno da se kompaniji i prijevozniku ograniči ili uskrati zakonska regulativa koja predviđa ograničenje ili oslobođenje od odgovornosti. Službenik i/ili agent kompanije i prijevoznika će uživati punu zaštitu svih zakonskih odredbi koje se odnose na ograničenje odgovornosti.

16.14 Ne dovodeći u pitanje gore navedene odredbe od čl. 16.7 do čl. 16.13, ako postoji bilo koja

tražbina prema kompaniji i prijevozniku u bilo kojoj nadležnosti gdje se primjenjiva izuzeća i ograničenja sadržana u ovim Uvjetima rezerviranja smatraju pravno neprovedivima, tada se kompanija i prijevoznik neće smatrati odgovornima za smrt, ozljedu, bolest, štetu, kašnjenja ili drugi gubitak ili oštećenje bilo kojoj osobi ili imovini koja proizlazi iz bilo kojeg uzroka bilo koje prirode, a za koji nije bjelodano da su uzrokovani nepažnjom ili krivnjom kompanije i prijevoznika.

16.15 Bez obzira na sve navedeno u ovim Uvjetima rezerviranja, kompanija neće ni pod kojim okolnostima biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili očekivani gubitak dobiti, gubitak prihoda, gubitak ugovora niti bilo kakav posljedični ili neizravan gubitak ili štetu slične prirode.

16.16 Kompanija neće putniku platiti nikakav odštetni zahtjev za gubitak ili štetu koja je neizravno ili izravno uzrokovana okolnostima kojima je spriječeno izvršenje obveza iz ugovora, ako je propust da se radnje iz ugovora izvrše bio izravno ili neizravno povezan s ratom, prijetnjom ratom, civilnim neredima I pobunama, štrajkom, građanskim ratom, industrijskim sporom između zaposlenika ili drugih osoba, terorističkim aktom ili prijetnjom terorističkim aktom, prekidom dostave energenata, zdravstvenim rizikom ili epidemijom, prirodnom ili nuklearnom katastrofom, požarom, nepovoljnim vremenskim prilikama, nepovoljnom stanju mora, samoubojstvom ili pokušajem samoubojstva putnika, putnikovom svjesnom izlaganju opasnosti (osim pri pokušaju spašavanja ljudskog života) ili posljedicama sudjelovanja u neobičnoj i opasnoj aktivnosti te u sličnim situacijama bilo koje prirode na koje kompanija ne bi mogla utjecati.

16.17 Gdje kompanija ima pravnu odgovornost za gubitak ili oštećenje imovine, a da nije predviđena Atenskom i/ili Montrealskom konvencijom, tada ta odgovornost ni u kojem trenutku neće prelaziti 500 EUR, dok kompanija ni u kojem slučaju, ni pod kojim okolnostima, ne preuzima odgovornost za novac ili dragocjenosti. Putnicima se preporučuje da u prtljagu ne pakiraju novac i dragocjenosti.

16.18 Odgovornost kompanije neće ni u kojem slučaju premašiti odgovornost bilo kojeg prijevoznika u skladu s njegovim uvjetima prijevoza i/ili ugrađenim konvencijama. Svaka šteta koju kompanija treba platiti bit će umanjena proporcionalno nepažnji putnika.

17. PRAVO NA IZMJENU ITINERERA

17.1 Kompanija i zapovjednik broda imaju diskrecijsko pravo, koje neće nerazumno koristiti, odlučiti o

izmjeni objavljenog ili uobičajenog itinerera, bilo kada odgoditi ili ubrzati vrijeme isplovljenja broda, izostaviti ticanje neke luke, promijeniti luku ticanja, organizirati prijevoz drugim brodom sličnih karakteristika, tegliti ili biti tegljen ili pomoći drugom brodu ili izvesti bilo koju drugu sličnu radnju shodno svojoj procjeni opravdanosti ili potrebe takvog postupka za sigurnost putnika, broda i posade. U takvim okolnostima niti kompanija niti prijevoznik neće prema putniku imati nikakvu odgovornost niti obvezu.

18. ODGOVORNOST PUTNIKA

18.1 Dužnost putnika je poštovati upute i naredbe zapovjednika broda ili brodskih časnika za vrijeme boravka na brodu. Putnik ovime prihvaća i slaže se s tim da zapovjednik broda i časnici imaju pravo I autoritet pregledati bilo koju osobu na brodu, bilo koju kabinu, prtljagu i druge osobne stvari zbog sigurnosnih ili drugih zakonskih razloga.

18.2 Putnik je u potpunosti suglasan da će dopustiti takvu pretragu.

18.3 Putnik mora biti cijepljen (ako je prema itinereru cijepljenje potrebno) prije početka krstarenja te mora posjedovati sve putne karte (i vaučere za posebne usluge ako ih je rezervirao unaprijed), valjane putne isprave (putovnicu svakako, a vizu ako je potrebna), zdravstvenu iskaznicu te bilo koji drugi

dokument koji bi mogao biti potreban za ukrcaj na brod, posjet lukama ticanja i iskrcaj s broda.

18.4 Svaki putnik jamči da je fizički i mentalno sposoban za krstarenje.

18.5 Prijevoznik i/ili zapovjednik bilo kojeg broda i kapetan bilo kojeg aviona zadržavaju diskrecijsko pravo da odbiju ukrcaj ili nalože iskrcaj bilo kojeg putnika ako to smatraju potrebnim radi sigurnosti samog putnika, ostalih putnika ili broda ili ako se, prema razumnoj procjeni zapovjednika, putnik ponaša tako da bi mogao ugroziti ili narušiti udobnost i uživanje ostalih putnika na brodu.

18.6 Putnicima je zabranjen ukrcaj bilo koje vrste životinja, osim pasa vodiča, u skladu s člankom


18.7 Kompanija i/ili prijevoznik neće imati nikakvu odgovornost prema putniku u slučaju njegovog/ njezinog kršenja, nepridržavanja uvjeta te će svaki putnik obeštetiti kompaniju i prijevoznika za svaki gubitak ili štetu koju je prouzročio kompaniji i/ili prijevozniku ili bilo kojem njenom dobavljaču svojim prekršajem ili nepridržavanjem.

18.8 Ponašanje putnika ne smije ugroziti niti narušavati sigurnost, mir i udobnost drugih putnika na krstarenju.

18.9 Na brod je strogo zabranjeno unošenje vatrenog i hladnog oružja, municije, eksploziva te zapaljivih, otrovnih ili opasnih supstanci, roba ili predmeta koji mogu biti opasne za sigurnost putnika i plovila.

18.10 Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpe kompanija i/ili prijevoznik i/ili bilo koji pružatelj bilo kojih usluga uključenih u paket aranžman koja bi bila posljedica putnikovog propusta da se ponaša u skladu sa svojim ugovornim obvezama. Putnik će biti posebno odgovoran za svaku štetu koju nanese brodu, brodskoj opremi ili namještaju, za ozljeđivanje drugih putnika ili nanošenje štete drugim

putnicima i trećim osobama, kao i za sve kazne, naknade i troškove koje bi bile posljedica njegovog neprimjerenog ponašanja, a za koje bi bila terećena kompanija, prijevoznik ili dobavljač.

18.11 Putnicima nije dopušteno prodavati i/ili kupovati od drugih putnika ili putničkih operatera bilo koju vrstu komercijalnih usluga za vrijeme boravka na brodu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izlete, koje nisu službeno ponuđene od strane kompanije ili njezinih ugovornih neovisnih suradnika.

19. LETOVI

19.1 Putnik će biti obaviješten o zračnom prijevozniku i vrsti zrakoplova koji će se koristiti za izvršenje paket aranžmana čim kompanija dobije navedene detalje. Sve linijske ili čarter letove obavit će priznati avioprijevoznici. U tim okolnostima kompanija mora unaprijed zakupiti avio-karte te je njihov iznos u svakom trenutku i u svim uvjetima u cijelosti nepovratan.

19.2 Putnici će potvrdu letova te vremena polijetanja i slijetanja dobiti zajedno sa svojim putnim

dokumentima koji će se izdati nakon što su sve usluge i pristojbe uključene u paket aranžman u

potpunosti plaćene, otprilike 7 dana prije polaska.

19.3 Za letove na dane koji nisu objavljeni u katalogu i/ili službenoj web stranici ili za neke letove

određenih prijevoznika na određenim rutama može se primijeniti viša cijena. U takvom slučaju putnik će biti obaviješten prije rezervacije.

19.4 Kompanija nije zračni prijevoznik ili operativni zračni prijevoznik kako je definirano Regulativom (EC) broj 261/2004. Sve obveze u pogledu kompenzacije zbog otkaza, kašnjenja ili odbijanja ukrcaja u

zrakoplov shodno regulativi Europske komisije br. 261/2004 (the “Regulation 261/2004”) pripadaju isključivo određenom avioprijevozniku.

19.5 Kompanija neće odgovarati temeljem EU regulative 261/2004 obzirom da je sva odgovornost u potpunosti na zračnom prijevozniku te putnik sve svoje prigovore mora uputiti njemu. U ostvarivanju svojih prava prema Regulativi 261/2004 putnik se mora držati ugovora i ne smije naštetiti pravima kompanije prema ovim Uvjetima ili zakonu.

19.6 Ako je u ugovor uključen zračni prijevoz, kompanija će obavijestiti putnika o vremenskom rasporedu leta prema podacima dobivenima od zračnog prijevoznika u sklopu putne dokumentacije. Putnikova je odgovornost osigurati dolazak u zračnu luku na vrijeme kako bi mogao uspješno izvršiti check-in i ukrcati se u zrakoplov. Putnici moraju imati na umu da pojedina medicinska oprema nije pogodna za prijevoz ili korištenje u zrakoplovu. Putnici moraju izvršiti provjeru kod zračnog prijevoznika prije leta.

19.7 Ako ugovor ne uključuje let, odgovornost je putnika da ishodi valjanu kartu direktno od zračnog prijevoznika te da raspored leta (uključujući i lokalni transfer od aerodroma do luke koji putnik mora organizirati) odgovara vremenskim parametrima za pravovremeni ukrcaj na brod. Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve obveze koje bi nastale vezano uz letove ili transfere u organizaciji samog

putnika.

20. REKLAMACIJE

20.1 Svaki putnik koji ima reklamaciju tijekom krstarenja mora o njoj čim prije obavijestiti brodsko

osoblje. Ako brodsko osoblje nije u mogućnosti riješiti problem, pismenu reklamaciju putnik će poslati kompaniji u roku unutar 20 dana od dana završetka krstarenja. Propust da se reklamacija podnese u naznačenom roku može negativno utjecati na sposobnost kompanije da reklamaciju riješi. Kompanija ili dobavljač se moraju odmah obavijestiti o reklamacijama koje se odnose na bilo koji drugi dio paket aranžmana.

20.2 Obavijest o zahtjevu za gubitkom ili oštećenjem prtljage ili druge imovine mora se predati

prijevozniku u pisanom obliku prije ili u vrijeme iskrcaja, a u slučaju da nije naočigled vidljivo, u roku od maksimalno 15 dana od dana završetka krstarenja.

20.3 Pritužbe u skladu s regulativom EU 1177/2010 o pristupačnosti, otkazivanju ili kašnjenjima moraju se dostaviti kompaniji u roku od 2 mjeseca od datuma izvršenja usluge. Kompanija je dužna odgovoriti na prigovor u roku od mjesec dana i navesti je li pritužba opravdana, odbijena ili se još razmatra. Konačni odgovor dostavit će se u pisanom obliku unutar 2 mjeseca. Putnik je dužan kompaniji dostaviti sve informacije nužne za obradu prigovora. Ako putnik nije zadovoljan odgovorom onda može podnijeti žalbu nadležnom tijelu zemlje ukrcaja.

21. ZAŠTITA POTROŠAČA

21.1 Sva prava putnika u ovim uvjetima sukladna su Zakonu o zaštiti potrošača.

22. PROMJENA

22.1 Odstupanje od ovih uvjeta neće biti valjano osim u pismenoj formi, ovjereno od ovlaštene osobe I pečatom kompanije.

23. POLITIKA ZABRANE PUŠENJA

23.1 MSC Cruises poštuje potrebe i želje svih svojih gostiju, što se odnosi na pušače i nepušače. U skladu s globalnim standardima, mjesta za pušenje su malobrojnija od onih za nepušače, ali je pušenje

dopušteno na nekim lokacijama i na svim brodovima flote (te brodske lokacije su uglavnom odabrane jer imaju poboljšanu ventilaciju zraka).

23.2 Pušenje nije dopušteno u prostorima u kojima se poslužuje hrana (buffet i restorani), u brodskoj ambulanti, prostorima namijenjenima djeci, hodnicima, dizalima, na mjestima gdje se gosti okupljaju u grupe radi izvođenja sigurnosne vježbe, iskrcaja ili polaska na izlet, javnim zahodima, Wellness i fitness centrima te barovima koji su smješteni pokraj restorana.

23.3 Goste odvraćamo od pušenja u kabinama zbog mogućnosti izbijanja požara, dok je pušenje na balkonima kabina u potpunosti zabranjeno. MSC Cruises zadržava pravo naplate naknade u slučaju da putnik puši na dijelu broda na kojem pušenje nije dozvoljeno. Ponovno pušenje u prostorima koji za to nisu predviđeni u konačnici može dovesti do iskrcavanja putnika s broda.

23.4 Pušenje je dozvoljeno u barem jednom baru na svakom brodu te na jednoj strani bazenske palube na kojoj se na stolovima nalaze pepeljare.

23.5 Nije dopušteno bacanje opušaka s broda jer ih vjetar može otpuhati natrag na brod i uzrokovati požar.

24. ODGOVORNOST ZAPOSLENIH SLUŽBENIKA I SUBAGENATA

24.1 Niti jedan službenik, agent ili posrednik kompanije i/ili prijevoznika, uključujući zapovjednika I posadu broda, subagente i njihove zaposlenike ni pod kojim uvjetima ne preuzimaju nikakvu

odgovornost izvan propisanih Uvjeta rezerviranja te se u bilo kojem trenutku mogu pozvati na ove Uvjete rezerviranja i Uvjete prijevoza u istoj mjeri kao i kompanija i/ili prijevoznik.

24.2 Nezavisni ugovorni suradnici organiziraju i realiziraju izlete na obali, čak i ako su ti isti izleti kupljeni na samom brodu ili od strane prodajnih agenata. Kompanija ne preuzima odgovornost za uslugu koju pružaju navedeni nezavisni ugovorni suradnici. Kompanija djeluje kao posrednik za organizatore izleta, nema izravnu kontrolu nad organizatorom izleta niti uslugom koju isti pruža, pa prema tome ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka, oštećenja i ozljeda putnika koje su nastale kao rezultat propusta I pogreške organizatora izleta. Kompanija će s osobitom pažnjom pristupiti izboru organizatora izleta. U procjenjivanju djelovanja i/ili odgovornosti organizatora izleta primjenjuju se lokalni zakoni i propisi. Izleti su podložni uvjetima koje propisuje organizator izleta uključujući i ograničenja odgovornosti te razinu štete. Odgovornost kompanije neće nikada biti veća od odgovornosti samog organizatora izleta.

25. SUDSKA NADLEŽNOST

26.1 Uvjeti prijevoza usklađeni su s propisima Europske unije. Putnik i kompanija će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Ženevi kojeg bi imenovala kompanija.

26. POGREŠKE, PROPUSTI I IZMJENE

26.1 U izradi kataloga i službene web stranice kompanije poduzet je svaki napor kako bi seosigurala točnost sadržaja, no postoji mogućnost da se određene promjene dogode nakon tiska kataloga i/ili objave na službenoj web stranici. Budući da se na svako krstarenje ili paket aranžman primjenjuju Uvjeti rezerviranja koji su važeći u trenutku dovršetka rezervacije, bez obzira na one objavljene u relevantnom katalogu kompanije, preporučuje se provjeriti ažurirane Uvjete rezervacije kod putnog agenta ili posjećujući službenu web stranicu kompanije.